reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Trzeszczany

z dnia 17 września 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzeszczany, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Trzeszczany oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy Trzeszczany uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Trzeszczany innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

2. Z uwagi na okoliczność, iż na terenie Gminy Trzeszczany brak jest przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą gminę tj. Gminę Werbkowice.

§ 2. 1. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Trzeszczany dotację w wysokości równej 85% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Werbkowice z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1 określa kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Werbkowice.

3. W przypadku zmiany wysokości przewidzianych przez Gminę Werbkowice wydatków bieżących na utrzymanie ucznia w przedszkolu publicznym zmianie ulegają również kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

4. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty w stosunku do kwoty należnej będą korygowane przez podmiot dotujący przy przekazywaniu ostatniej raty tj. do dnia 15 grudnia.

§ 3. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących podmioty, o których mowa w § 1 złożony w Urzędzie Gminy Trzeszczany w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, z tym że część za grudzień będzie przekazywana do dnia 15 grudnia na rachunek bankowy podmiotu dotowanego, o którym mowa we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Osoba prowadząca dotowany podmiot, składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów, wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje za miesiące lipiec - sierpień przekazywane będą na podstawie informacji o liczbie uczniów z miesiąca czerwca, z uwzględnieniem skreślonych z listy uczniów po złożeniu tej informacji.

§ 5. 1. Podmiot dotowany jest zobowiązany sporządzić i przekazać do Urzędu Gminy Trzeszczany rozliczenie dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Udzielona dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy termin wykorzystania jest krótszy niż rok budżetowy niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

§ 6. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez podmiot dotowany podlega kontroli ze strony podmiotu dotującego.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, informacji o liczbie uczniów w danym miesiącu oraz w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej, danych personalnych uczniów innej formy wychowania,

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.

3. Kontrolę przeprowadzają osoby wskazane przez Wójta Gminy Trzeszczany na podstawie imiennego upoważnienia.

§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.

2. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie jednostki kontrolowanej o przyczynach odmowy podpisu.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

4. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

5. Osoba reprezentująca podmiot dotowany może zgłosić Wójtowi Gminy Trzeszczany w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Wójt Gminy Trzeszczany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 7 ust. 5 kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Trzeszczany uwzględni wyjaśnienia złożone do protokołu, o których mowa w § 7 ust. 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzeszczany.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Sykut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/215/2014
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/215/2014
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/215/2014
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama