reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Kolno

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159 1 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.788.158,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 10.870.106,00 zł,dochody majątkowe w wysokości 918.052,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.347.158,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 9.185.184,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.161.974,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.141.974,00 zł ., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.027.200,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013 r., zgodnie z załącznikami nr 5a - 5e,

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 441.000,00 i przeznacza się ją na:

1) spłatę kredytów w kwocie 441.000,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 400.000,00 zł rozchody w wysokości 841.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 400.000,00 zł ;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.800,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 4.000,00 zł ,

2) wydatki w wysokości 4.000,00 zł .

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 8.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 118.772,00 zł , wydatki - 118.772,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 55.875,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 25.625,00 zł w tym:

- 25.625,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń oraz przenoszenia z w/w paragrafów na wydatki rzeczowe,

b) przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania,

c) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

d) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Bancerz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.xls

Plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2012

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1b.xls

plan dochodów majątkowych budżetu gminy na 2013r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków budżetu gminy na 2013r

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.xls

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2013rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2b.xls

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2013 rok - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2c.xls

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2013 rok- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2d.xls

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2013rok- dotacje

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2e.xls

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2013r - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2f.xls

plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2013r - na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 UFP w części związanej z realizacją zadań jst

Załącznik Nr 2g do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2g.xls

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2013r - wydatki na obsługę długu

Załącznik Nr 2h do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2h.xls

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2013r

Załącznik Nr 2i do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2i.xls

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2013rok - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Załącznik Nr 2j do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2j.xls

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na2013rok- inwestycje i zakupy inwestycyjne, programy finansowane z udzialem środków wym. w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 2k do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2k.xls

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2013r -wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik5a.xls

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik5b.xls

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik5c.xls

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r - wynagrodzenia

Załącznik Nr 5d do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik5d.xls

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r - pochodne od wynagrodzeń

Załącznik Nr 5e do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik5e.xls

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r - świadczenia społeczne

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik6a.xls

Dochody związane z zrealizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik6b.xls

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.xls

Przychody i rozchdy budżetu na 2013rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013r

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/160/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.xls

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2013r

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama