reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/466/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. Nr 567; z 2013 r. Nr 153) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy Dziwnów udostępnia się wybrane nieruchomości będące własnością Gminy, leżące poza drogami publicznymi, z przeznaczeniem na zorganizowanie na nich miejsc parkingowych (parkingi niestrzeżone). Wykaz nieruchomości na których będą zorganizowane parkingi niestrzeżone określa załącznika Nr 1 do uchwały.

2. Udostępnianie nieruchomości na cele parkingowe będzie następowało odpłatnie, na zasadach poniżej określonych.

§ 2. 1. Ustala się opłatę podstawową w wysokości:

1) za pierwszą godzinę 2,00 zł;

2) za drugą godzinę 2,50 zł;

3) za trzecią godzinę 3,00 zł;

4) za czwartą godzinę i każdą następną 2,00 zł;

5) za cały dzień 10,00 zł;

2. W przypadku autobusów i pojazdów powyżej 3,5t:

1) za pierwsza godzinę 6,00 zł;

2) za każdą następną godzinę 6,00 zł.

3. Ustala się opłatę dodatkową pobieraną w przypadku nie uiszczenia opłaty podstawowej, bądź przekroczenia opłaconego czasu parkowania, w wysokość 50 zł. Termin uiszczenia opłaty dodatkowej wynosi 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w następnym dniu roboczym po tym dniu, opłatę dodatkową pobiera się w wysokości 25,00 zł.

4. Opłata podstawowa pobierana będzie za korzystanie z miejsc parkowania w godz. od 8:00 do 20:00 we wszystkie dni tygodnia.

5. Opłata dodatkowa wpłacana jest w biurze obsługi płatnych parkingów w budynku Straży Miejskiej w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza 19, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 i w soboty w godz. 8:00 do 14:00, lub na konto Urzędu Miejskiego w Dziwnowie nr: 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541.

6. Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów będzie się odbywało w okresie od 1.07. -31.08. każdego roku.

§ 3. Ustala się zasady korzystania z parkingów określone w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się następujący sposób pobierania opłat za parkowanie:

1. W przypadku parkingu wyposażonego w parkomat opłata wnoszona będzie z chwilą zajęcia miejsca postojowego, bez wezwania, poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie zgodnie z zamierzonym czasem parkowania. Bilet parkingowy zakupiony w dowolnym parkomacie na terenie Gminy Dziwnów (również w parkomacie ze Strefy Płatnego Parkowania) uprawnia do opłaconego czasu postoju na wszystkich parkingach na terenie Gminy wyposażonych w parkomaty.

2. Bilet zakupiony w parkomacie na płatnym parkingu, nie upoważnia do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.

3. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

4. W przypadku opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty podstawowej - w oparciu o zawiadomienie sporządzone przez służby kontrolujące, umieszczone za wycieraczką pojazdu.

§ 5. Wzory zawiadomień ustala Burmistrz Dziwnowa.

§ 6. Wprowadza się stawkę zerową opłaty dla:

1. osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami samochodowymi oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej (pojazd musi być oznaczony symbolem osoby niepełnosprawnej; w czasie parkowania kierowca zobowiązany jest do pozostawienia za przednią szybą samochodu karty parkingowej, wydawanej na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym),

2. kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, wyposażonymi w identyfikatory (upoważnienia) wydawane przez Zarządcę Drogi,

3. kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii,

4. kierujących oznakowanymi pojazdami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, Zarządu Dróg (identyfikatory), Sił Zbrojnych RP,

5. kierujących pojazdami samochodowymi z wykupionym w ramach Strefy Płatnego Parkowania - dwumiesięcznym abonamentem dla mieszkańców Gminy Dziwnów.

§ 7. Bilet parkingowy lub inny dokument upoważniający do płatnego parkowania należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

§ 8. Kontrole w zakresie zgodności parkowania - z przepisami niniejszego zarządzenia prowadzą Straż Miejska i wyznaczeni pracownicy na podstawie stosownego upoważnienia.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Joanna Piwińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/466/2013
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Parkingi niestrzeżone zlokalizowane na następujących działkach stanowiących własność Gminy Dziwnów:

Miejscowość Dziwnów:

1. działka nr 369/10 przy ul. Kościelnej (przy kościele);

2. działka nr 252 przy ul. Elizy Orzeszkowej (przy szkole);

3. działka nr 604 przy ul. Juliusza Słowackiego (obok stacji benzynowej);

4. działka nr 64/16 przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (przy statkach wycieczkowych).

Miejscowość Łukęcin:

1. działka nr 30/22 przy ul. Morskiej (za budynkiem poczty),

2. ulica Spacerowa.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/466/2013
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 27 marca 2013 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

§ 1. Teren parkingu stanowi własność Gminy Dziwnów.

§ 2. Parking jest płatny niestrzeżony.

§ 3. Opłata parkingowa obwiązuje w okresie od 1.07. - 31.08. każdego roku w godzinach
od 8.00 do 20.00 we wszystkie dni tygodnia.

§ 4. Każdy wjeżdżający na teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym
Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 5. Korzystający z parkingu zobowiązani są do :

1. uiszczenia opłaty podstawowej za czas parkowania, w wysokości ustalonej w Uchwale Rady Miejskiej w Dziwnowie;

2. pobrania z parkomatu biletu parkingowego i umieszczenia go w widocznym miejscu
za przednią szybą pojazdu (osoby upoważnione do stawki zerowej - umieszczają za szybą dokument upoważniający do tej stawki);

3. uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu bez uiszczenia opłaty podstawowej, bądź za parkowanie pojazdu po upływie czasu określonego na bilecie, opłatę dodatkową - wpłaca się w oparciu o zawiadomienie wystawione przez służby kontrolujące.

§ 6. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania:

1. Przepisów prawa o ruchu drogowym .

2. Poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (policja, straż miejska).

§ 7. 1. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na parkingu pojazdów i rzeczy w nich pozostawionych, zarówno w wyniku działań osób trzecich jak i siły wyższej.

2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.

§ 8. 1. Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

2. Na terenie parkingu:

a) obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h;

b) obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:

- pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia;

- pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie działalności handlowej na parkingu;

- pojazdów campingowych;

c) pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik;

d) użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych;

e) w czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt;

f) użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą;

g) zabrania się:

- palenia tytoniu;

- spożywania alkoholu;

- zaśmiecania;

- niszczenia urządzeń;

- naprawiania pojazdów;

- mycia pojazdów;

- tankowania pojazdów;

- używania otwartego ognia;

- parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki;

- wymiany lub uzupełniania płynów w pojazdach - cieczy chłodzącej, oleju itp.;

- magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;

- działania niezgodnego z przepisami BHP i PPOŻ.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

§ 9. 1. Za parkowanie pojazdów bez wniesienia obowiązującej opłaty, lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania pobierana jest opłata dodatkowa, niezależnie od opłaty obowiązkowej.

2. Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 50zł, termin wpłaty 7dni, w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po tym dniu, opłatę dodatkową pobiera się w wysokości 25,00 zł.

3. Opłatę dodatkową wpłaca się w oparciu o zawiadomienie, w biurze obsługi płatnych parkingów w budynku Straży Miejskiej w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza 19, lub na konto Urzędu Miejskiego w Dziwnowie nr: 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541 (podając w tytule nr zawiadomienia i nr rejestracyjny pojazdu).

4. Nieuregulowanie opłaty dodatkowej podlega windykacji w trybie egzekucji administracyjnej.

§ 10. Biuro obsługi płatnych parkingów, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 i w soboty w godz. 8:00 do 14:00, w budynku Straży Miejskiej przy ul Mickiewicza 19 w Dziwnowie, tel. 91 3814107.

§ 11. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu podlega sankcjom wynikającym z odpowiednich przepisów prawa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama