| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/874/13 Rady Miasta Szczecin

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) - Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Operatorom publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego udostępnia się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 1.

2. Przewoźnikom udostępnia się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 2.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 3.

§ 3. Za korzystanie z przystanków, o których mowa w § 1 opłaty nie pobiera się.

§ 4. Potwierdzenie uzgodnienia korzystania z przystanków dokonane przed wejściem w życie uchwały zachowują ważność przez okres obowiązywania zezwolenia lub do czasu wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin


Henryk Jerzyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/874/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/874/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/874/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 maja 2013 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIASTO SZCZECIN

§ 1. 1. Podstawą korzystania z przystanków, zgodnie z określonymi warunkami i zasadami jest umowa zawarta z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

2. Przewoźnik, występuje do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z wnioskiem o uzgodnienie warunków i zasad korzystania z przystanków, wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały. Uzgodnienie to zawarte będzie w "Umowie na korzystanie z przystanków".

3. Warunki i zasady korzystania przez operatorów z przystanków wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały określone będą w "Umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego".

4. Do wniosku dołącza się:

1) projektowany rozkład jazdy linii w formie papierowej i elektronicznej w postaci pliku w formacie PDF oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję rozkładu jazdy;

2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. Korzystanie z przystanków odbywa się przy zachowaniu następujących warunków:

1) przystanki mogą być wykorzystane jedynie w celu zorganizowania przewozu osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy, w sposób niekolidujący z wykonywaniem przewozów przez innych operatorów i przewoźników korzystających z tych przystanków;

2) posiadania przez operatora lub przewoźnika jednego z dokumentów: zezwolenia na przewozy, zaświadczenia o potwierdzeniu przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego, potwierdzenia zgłoszenia przewozu.

§ 3. Korzystanie z przystanków następuje według następujących zasad:

1) czas zatrzymania na przystankach powinien być ograniczony wyłącznie do niezbędnego minimum na wymianę i obsługę pasażerów, nie dłużej niż jedną minutę;

2) niedopuszczalny jest postój autobusu na przystankach ponad czas określony w pkt 1, chyba, że wynika to z uzgodnionego rozkładu jazdy;

3) nie dopuszcza się zatrzymywania pojazdów na przystankach innych niż wymienione w uzgodnionym rozkładzie jazdy;

4) autobusy podjeżdżają na początek przystanku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości przystanku;

5) autobusy podjeżdżają jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia dogodnego wsiadania i wysiadania.

§ 4. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1ulega rozwiązaniuw przypadku stwierdzenia:

1) nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników i operatorów;

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;

3) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4) niepowiadomienia Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie o zmianie rozkładu jazdy, z których przewoźnik korzysta;

5) zaprzestania działalności przewozowej;

6) naruszenia postanowień niniejszej Uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »