reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI.141.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LVIII/452/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr LVIII/452/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki.

§ 2. Umarza się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej uchwały w pozostałej części.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr LVIII/452/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 1 września 2014 r.

Kolegium Izby zbadało przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 3 września 2014 r., stwierdzając we wstępnej ocenie, iż uchwała została podjęta z naruszeniem z naruszeniem zasady równości wobec prawa określonej w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z poźn. zm.), ze względu na wprowadzenie przepisem § 2 ust. 3 pkt 2 tej uchwały w odniesieniu do gospodarstw domowych liczących więcej niż 5 osób zryczałtowanej opłaty w wysokości niższej niż opłata wyliczona na podstawie § 1 ust. 2 uchwały w odniesieniu do 5 osób zamieszkujących nieruchomość.

W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu pismem z dnia 8 września br. (znak: K.0010.250.KG.2014). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 17 września 2014 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby uczestniczyli, wnosząc stosowne wyjaśnienia, przedstawiciele Miasta i Gminy Myślibórz: Janusz Cielecki - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz oraz adwokat Grzegorz Motak. W złożonych wyjaśnieniach Przedstawiciele Gminy wskazali ogólne przesłanki wprowadzenia zryczałtowanej opłaty za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych dla gospodarstw domowych, na które składa się większa liczba osób. Gmina nie wskazała jednak szczególnego usprawiedliwienia dla ustalenia w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały opłaty za nieselektywne zbieranie i odbieranie odpadów w zakwestionowanej wysokości, a więc w odniesieniu do gospodarstw domowych liczących więcej niż 5 osób - w wysokości niższej niż opłata wyliczona na podstawie § 1 ust. 2 uchwały w odniesieniu do 5 osób zamieszkujących nieruchomość.

Z wyjaśnień Gminy wynika natomiast akceptacja metody naliczania opłat za nieselektywne gromadzenie i odbieranie odpadów, jaka wykształci się po stwierdzeniu nieważności omawianej uchwały jedynie w części objętej wyszczególnionym § 2 ust. 3 pkt 2, a więc naliczanie tej opłaty wyłącznie jako iloczynu ustalonej stawki oraz liczby mieszkańców - bez względu na wysokość tej liczby, co do czego Kolegium Izby miało wątpliwości, obejmując postępowaniem całą uchwałę.

Kolegium po ostatecznym zbadaniu przedmiotowej uchwały w dniu 17 września 2014 r. stwierdza, iż uchwała w części objętej § 2 ust. 3 pkt 2 podjęta została z naruszeniem art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Z powołanego przepisu Konstytucji, statuującego zasadę równości wobec prawa, wywodzi się obowiązek organów władzy publicznej równego traktowania wszystkich. Rada Miejska w Myśliborzu podejmując badaną uchwałę niewątpliwie działała jako organ władzy publicznej, stanowiący miejscowe prawo. W konsekwencji Kolegium stwierdza nieważność § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr LVIII/452/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki.

Stwierdzając nieważność badanej uchwały jedynie we wskazanej wyżej części, Kolegium oceniło jednocześnie zgodność z prawem norm, jakie wykształcą się wskutek zachowania tej uchwały w części pozostałej. Opisaną wcześniej konsekwencją wyeliminowania z uchwały § 2 ust. 3 pkt 2 jest przyjęcie metody ustalania opłaty za nieselektywne gromadzenie i odbieranie odpadów wyłącznie w oparciu o iloczyn ustalonej stawki oraz liczby mieszkańców. Wprowadza to zróżnicowanie metod ustalania opłat za gromadzenie i odbiór odpadów komunalnych w zależności od sposobu działania: selektywnego bądź nie. Zdaniem Kolegium zróżnicowanie metod ustalania opłat w zależności od sposobu gromadzenia odpadów jest co do zasady dopuszczalne, a skutki wprowadzonego w przedmiotowym przypadku zróżnicowania zgodne z prawem; wyższe - wskutek braku zryczałtowania - opłaty dotkną osoby gromadzące odpady w sposób nieselektywny. W tym stanie rzeczy Kolegium umarza postępowanie w pozostałej części.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Zastępca Prezesa


mgr Mieczysław Kus

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama