reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Miejskiej Pniewy

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Młyńskiej w Pniewach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Młyńskiej w Pniewach zwany dalej "planem", stwierdzając zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy.

2. Integralną część planu stanowią:

1) z ałącznik nr 1 - część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej "rysunkiem planu;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalna odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej mogą się znajdować budynki;

2) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

3) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

4) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy trwale związany
z gruntem lub zamontowany na elewacji budynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN-4MN ;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem MW ;

3) teren zieleni urządzonej, oznaczonej symbolem ZP ;

4) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem KD-D;

5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW .

§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych od strony dróg;

2) zakaz wykonywania ogrodzeń na terenach MW ;

3) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych;

4) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

6) dopuszczenie lokalizacji szyldów o maksymalnej łącznej powierzchni 1m2 na jeden lokal usługowy zlokalizowany w parterowej kondygnacji budynku wielorodzinnego oraz na budynek usługowy.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;

2) zakaz przekraczania na terenach MW oraz MN dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych odpowiednio jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz emisji zanieczyszczeń powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) nakaz uwzględnienia wszelkich ograniczeń wynikających z położenia na terenie ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego założenia urbanistycznego miasta Pniewy, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 30 grudnia 1992r. pod numerem 2266/A;

2) nakaz uwzględnienia wszelkich ograniczeń wynikających z wpisu budynku młyna zbożowego wraz z otoczeniem do rejestru zabytków decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 marca 2009 r. pod numerem 742/Wlkp/A;

3) nakaz wystąpienia do odpowiednich służb ochrony zabytków, przed wydaniem pozwolenia na budowę, o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac na terenie zabytkowego układu urbanistycznego i uzgodnienia z nimi projektu inwestycji;

4) nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu objętego opracowaniem planu, a wymagających prac ziemnych, w zakresie uzgodnionym pozwoleniem odpowiednich służby ochrony zabytków, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, należy zachować spójny charakter zagospodarowania terenów dróg publicznych oraz terenu ZP .

§ 8. 1. Dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, garaże, budynki gospodarcze i budynki gospodarczo-garażowe;

2) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego garażu lub budynku gospodarczego lub budynku gospodarczo-garażowego na jednej działce budowlanej;

3) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 200 m2;

4) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną - 50% powierzchni działki budowlanej;

5) dopuszczenie lokalizacji garażu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 40 m2;

6) zakaz stosowania blachy jako materiału elewacyjnego;

7) wysokość budynku mieszkalnego nie więcej niż 9,0 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne;

8) wysokość budynków garażowych i gospodarczo-garażowych:

a) 1 kondygnacja nadziemna,

b) nie więcej niż 6,0 m;

9) dopuszczenie podpiwniczenia budynków, jeśli pozwalają na to warunki gruntowo - wodne;

10) posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

11) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 35o do 45o;

12) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki budowlanej w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny.

2. Dla terenu MW ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

2) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne wielorodzinne z dopuszczeniem usług w parterze oraz dopuszczenie budowy jednego wolno stojącego budynku usługowego;

3) dopuszczenie adaptacji istniejącego obiektu młyna na budynek mieszkalny wielorodzinny
w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami ochrony zabytków;

3) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną - 30% powierzchni działki budowlanej;

5) maksymalną powierzchnię zabudowy budynku usługowego 200m2;

6) dopuszczenie lokalizacji lokali usługowych zlokalizowanych w kondygnacji parterowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

7) wysokość budynków nie więcej niż 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne;

8) dopuszczenie podpiwniczenia budynków, jeśli pozwalają na to warunki gruntowo - wodne;

9) posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

10) dachy płaskie lub dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 20o;

11) dowolne usytuowanie kalenic budynków wielorodzinnych;

12) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki budowlanej w ilości minimum 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny oraz w ilości minimum 1,5 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni usługowej.

3. Dla terenu ZP ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) nakaz urządzenia terenu różnymi formami zieleni niskiej, krzewami oraz drzewami;

2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 50% powierzchni terenu;

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury i oświetlenia oraz zieleni w sposób tworzący kompozycyjnie spójne rozwiązanie architektoniczne i urbanistyczne;

4) dopuszczenie lokalizacji boisk do gier i placów zabaw;

5) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych obowiązują zapisy § 6.

§ 10. 1. Nie określa się terenów, które wymagają scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Dla terenów MN ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej w wielkości 600m2.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) dla elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV skablowanie lub przesunięcie przebiegu, a do czasu jej skablowania lub przesunięcia, nakaz zachowania pasa technologicznego o szerokości 7,5 m od osi linii w obie strony;

2) nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji
z urządzeniami drenażu melioracyjnego;

3) dla terenów przyległych do terenów kolejowych nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych;

4) w przypadku przywrócenia ruchu na linii kolejowej leżącej poza obszarem opracowania planu, dopuszczenie zastosowania środków ochrony czynnej w postaci np. barier akustycznych z zielenią izolacyjną, rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i funkcjonalnych poszczególnych obiektów
i terenów w celu zmniejszenia uciążliwości od linii kolejowej, do poziomu określonego
w przepisach odrębnych.

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie systemów komunikacji:

a) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem KD-D o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu,

b) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu,

c) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na terenie dróg,

d) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenów dróg zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) obsługę komunikacyjną:

- terenu 1MN z drogi publicznej klasy dojazdowej KD-D , z dróg wewnętrznych 1KDW , 4KDW i 5KDW oraz dróg przyległych zlokalizowanych poza granicami planu,

- terenu 2MN z drogi publicznej klasy dojazdowej KD-D oraz z drogi wewnętrznej 2KDW ,

- terenu 3MN z dróg wewnętrznych 2KDW i 3KDW oraz dróg przyległych zlokalizowanych poza granicami planu,

- terenu 4MN z drogi publicznej klasy dojazdowej KD-D , z drogi wewnętrznej 2KDW oraz dróg przyległych zlokalizowanych poza granicami planu,

- terenu MW z drogi wewnętrznej 2KDW oraz dróg przyległych zlokalizowanych poza granicami planu,

2) nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów dla terenu oraz zapewnienia dróg pożarowych o utwardzonej powierzchni, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci;

4) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:

a) z połaci dachowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych,

b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do gruntu lub rowów melioracyjnych, poprzez urządzenia podczyszczające, lub sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;

7) nakaz stosowania do wytwarzania energii dla celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach
o wysokim stopniu sprawności, z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

8) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;

9) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

10) zakaz rozbudowy istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia
i możliwość jej przebudowy wyłącznie na kablową;

11) nakaz magazynowania segregowanych odpadów w pojemnikach na posesji i zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

12) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie własnej działki lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne.

§ 13. Nie ustala się sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady Miejskiej Pniewy


mgr inż. Janusz Ratajczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/188/12
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/188/12
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/188/12
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

1. Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją podjętej w dniu 25 marca 2010r na Sesji Rady Miejskiej Pniewy uchwały Nr XLIX/313/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Młyńskiej w Pniewach.

2. Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzone były
w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871).

3. Stosownie do przepisu art. 14 ust. 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu, poprzedzone zostało wykonaniem analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy" (Uchwała Rady Miejskiej Pniewy Nr XLIV/283/09 z dnia 29 października 2009 r.).

4. Ogłoszono w prasie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wywieszone było obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzania ww. projektu miejscowego planu, określające formę, miejsce i termin składania wniosków do planu.

5. O podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania ww. planu, z prośbą o wnioski do planu wystąpiono na piśmie do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu.

6. Burmistrz Gminy zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z prośbą o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do projektu ww. planu, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

7. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania złożono 5 wniosków.

8. Burmistrz Gminy Pniewy, zgodnie z art. 17 pkt 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po zapoznaniu się z wnioskami wniesionymi do ww. miejscowego planu rozstrzygnął o sposobie ich rozpatrzenia zgodnie z ustaleniami zawartymi w tabeli: "Wykaz dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Młyńskiej w Pniewach".

9. Burmistrz Gminy Pniewy zgodnie z art. 17 pkt 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządził projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu oraz zgodnie z art. 17 pkt 5 prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

10. W dniach od 3 lutego 2011 r. do 10 marca 2011 r. udostępniono projekt ww. planu miejscowego organom administracji rządowej i samorządowej oraz innym jednostkom organizacyjnym, celem jego uzgodnienia - zgodnie z art. 17 ust. 7 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

11. Burmistrz Gminy Pniewy zgodnie z art. 17 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadził stosowne zmiany wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień.

12. Zgodnie z art. 17 pkt 10 i 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dnia 17 września 2012r. ukazało się ogłoszenie w prasie, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wywieszone było obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", terminie
i miejscu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz formie i terminie składania uwag do planu.

13. W dniach od24 września 2012 r. do 17 października 2012 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Młyńskiej w Pniewach wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko" został wyłożony do publicznego wglądu.

14. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się
w dniu 17 października 2012 r.

15. W ustawowym terminie do 31 października 2012 r. nie złożono żadnych uwag.

16. Burmistrz Gminy Pniewy zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miejskiej Pniewy projekt uchwały wraz z załącznikami w celu uchwalenia.

17. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska Pniewy stwierdziła zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy (Uchwała Rady Miejskiej Pniewy Nr XLIV/283/09 z dnia 29 października 2009 r.).

18. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z zastosowaniem procedury przewidzianej ww. ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.

19. Wg sporządzonej prognozy skutków finansowych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Młyńskiej w Pniewach,

ujemny wynik finansowy wyniesie na poziomie 217 tys. złotych w okresie 10 lat wystąpi na skutek prognozowanej realizacji zadań własnych gminy - tj. realizacji infrastruktury technicznej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama