reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r.poz. 379 i poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwala się co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 73.277.519,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.046.252,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.231.267,00 zł, zgodnie z załącznik nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.126.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 1.077.237,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 73.187.583,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.288.270,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.899.313,00 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.126.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 1.619.000,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 89.936,00,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.789.936,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.281.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.608.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie:

1) przychody w wysokości 1.400.000,00 zł,

2) koszty w wysokości 1.400.000,00 zł;zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie określa załącznik nr 7 do uchwały .

§ 9. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

1) dochody 300.000,00 zł;

2) wydatki 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.700.000,00 zł., w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.700.000,00 zł.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 466.090,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

2) emitowania obligacji komunalnych do wysokości 3.700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. 1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.761.330,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł.,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.000,00 zł.

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

3. Ustala się środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 16. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 18. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie


mgr inż. Andrzej Stachowiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały nr V/16/2015

Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok zawiera w swej treści wszystkie wymogi prawa w tym zakresie oraz dotychczasowe sugestie i wskazówki Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023,

- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia

przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,

- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2015.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

Część tabelaryczna, stanowiąca załączniki nr 1 i 2 do uchwały, skonstruowana została ze szczegółowością zgodną z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno, tzn. prognozowane dochody i wydatki przedstawione są w układzie dział, rozdział, paragraf szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 73.277.519,00 zł, w tym:

1)dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie

7.126.503,00 zł.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 1.077.237,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2015 rok skalkulowano ogółem w wysokości 73.187.583,00 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 7.126.503,00 zł,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż

wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie

1.619.000,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do uchwały, w projekcie budżetu na 2015 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Poza obligatoryjnymi wydatkami bieżącymi, w projekcie budżetu znaczną jego część, bo stanowiącą 10,8 % ogółu wydatków, przeznaczono na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy.

Po raz kolejny w projekcie budżetu na 2015 rok ujęto wydatki, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. W jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 2014, poz. 301 z późniejszymi zmianami). Na zadania te przeznaczono w projekcie budżetu łącznie 316.131,00 zł.

Zmiany w treści uchwały oraz w planach wydatków budżetu naszej Gminy w stosunku do projektu wynikają ze zmian przepisów, z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartych w opinii dot. projektu budżetu oraz z autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

W wyniku zmian przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku z dodaniem objaśnień do rozdziału 90002 oraz z likwidacją od 1 stycznia 2015 roku §§ 4350 i 4370 w klasyfikacji wydatków, do uchwały wprowadzono następujące korekty:

Poprawka nr 1 /

w załączniku nr 1 przesunięto plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w kwocie 2.761.330,00 zł z działu 756 rozdziału 75618 § 0490 do działu 900

rozdziału 90002 § 0490.

Poprawka nr 2 /

w załączniku nr 2:

· w dziale 750 w rozdziałach:

- 75023 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków

w § 4360 o 50.000,00 zł,

- 75095 wykreślono § 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360

o 3.000,00 zł,

· w dziale 754 w rozdziale 75412 wykreślono § 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 2.000,00 zł,

· w dziale 801 w rozdziałach:

- 80101 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków

w § 4360 o 27.025,00 zł,

- 80104 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków

w § 4360 o 13.100,00 zł,

- 80110 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków

w § 4360 o 14.660,00 zł,

- 80195 wykreślono § 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360

o 1.700,00 zł,

· w dziale 851 w rozdziale 85154 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360 o 2.001,00 zł,

· w dziale 852 w rozdziałach:

- 85203 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków

w § 4360 o 1.908,00 zł,

- 85206 wykreślono § 4350, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4360

o 240,00 zł,

- 85212 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków

w § 4360 o 2.010,00 zł,

- 85219 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków

w § 4360 o 4.237,00 zł,

- 85295 wykreślono §§ 4350 i 4370, zwiększając jednocześnie plan wydatków

w § 4360 o 1.981,00 zł,

W wyniku autopoprawek Burmistrza wprowadzono następujące korekty:

Poprawka nr 3 /

w załączniku nr 1 w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zwiększono o 20.000,00 zł plan

dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Jednocześnie w załączniku nr 2 zwiększono plany wydatków w dziale 851 rozdział 85154

w §§:

a/ 2820 o 18.000,00 zł

b/ 4300 o 2.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizacje zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Konsekwencją w/w zmian jest zwiększenie o 20.000,00 zł kwoty dochodów z tytułu

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionej w treści § 13 ust. 1 uchwały

oraz zwiększenie o 18.000,00 zł kwoty dotacji dla jednostek nie należących do sektora

finansów publicznych, o której mowa w § 6 pkt 2 uchwały oraz w załączniku nr 6.

Poprawka nr 4 /

w załączniku nr 2 w dziale 750 rozdział 75023 zmniejszono plany wydatków w §§:

- 4010 o 88.300,00 zł,

- 4040 o 6.832,00 zł,

- 4110 o 14.975,00 zł,

- 4120 o 2.140,00 zł.

Jednocześnie w dziale 900 rozdział 90002 zwiększono plany wydatków w §§:

- 4010 o 88.300,00 zł,

- 4040 o 6.832,00 zł,

- 4110 o 14.975,00 zł,

- 4120 o 2.140,00 zł.

Przesunięcia te dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pracowników realizujących w Urzędzie zadania z zakresu gospodarki odpadami

komunalnymi.

Poprawka nr 5 /

w załączniku nr 2 w ramach działu 750 przesunięto kwotę 20.000,00 zł z rozdziału 75023

§ 4300 do rozdziału 75095 § 6050, z przeznaczeniem na zakup i montaż 4 kamer monitoringu wizyjnego. Jednocześnie w załączniku nr 4 zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku

Poprawka nr 6 /

w załączniku nr 2 na wniosek Komisji Oświaty przesunięto kwoty:

- 10.000,00 zł z działu 801 rozdział 80110 § 6050,

- 20.000,00 zł z działu 900 rozdział 90095 § 6050,

- 20.000,00 zł z działu 926 rozdział 92695 § 6050

do działu 600 rozdział 60016 § 6050.

Jednocześnie w załączniku nr 4 do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych

do realizacji w 2015 roku dopisano zadania:

- przebudowa ulic: Chopina, Szymanowskiego i Moniuszki w Kępnie,

- budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym

w Kępnie - dokumentacja techniczna,

Poprawka nr 7 /

w załączniku nr 2 przesunięto kwotę 320.000,00 zł. z planu wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015 (§4260 - 250.000,00 zł i § 4270 - 70.000,00 zł) do działu 600 rozdział 60016

do § 6050. Jednocześnie w załączniku nr 4 w rozdziale 60016 dopisano zadanie pn.

"Budowa ulicy Walki Młodych w Kępnie na odcinku od ul. Wrocławskiej do Alei

Marcinkowskiego",

Poprawka nr 8 /

w załączniku nr 2 przesunięto kwoty:

- 60.000,00 zł. z działu 900 rozdział 90015 § 4270,

- 66.173,00 zł. z działu 757 rozdział 75702 § 8110,

do działu 700 rozdział 70005 do §§:

- 4580 - 30.593,00 zł,

- 4590 - 79.379,00 zł,

- 4610 - 16.201,00 zł,

z przeznaczeniem na wydatki wynikające z wyroku sądu, dotyczące zasądzonego

odszkodowania.

Poprawka nr 9 /

w załączniku nr 2 przesunięto kwoty:

- 20.000,00 zł. z działu 900 rozdział 90015 § 4270,

- 100.000,00 zł. z działu 801 rozdział 80104 § 6050,

do działu 801 rozdział 80195 § 6050, z przeznaczeniem na termomodernizację

obiektów użyteczności publicznej. Jednocześnie w załączniku nr 4 zadanie to dopisano

do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku,

Poprawka nr 10 /

w załączniku nr 2 przesunięto kwotę 100.000,00 zł. z działu 900 rozdział 90015 § 4270

do działu 921 rozdział 92118 § 6050, z przeznaczeniem na remont i adaptację budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego,

Poprawka nr 11 /

w załączniku nr 2 przesunięto kwoty:

- 70.000,00 zł. z działu 801 rozdział 80110 § 6050,

- 30.000,00 zł. z działu 926 rozdział 92695 § 6050,

do działu 921 rozdział 92195 § 6050, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną

modernizacji kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku kina.

Jednocześnie w załączniku nr 4 zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych

planowanych do realizacji w 2015 roku,

Poprawka nr 12 /

w załączniku nr 4 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdział 60016. Dotychczasową nazwę "Budowa drogi gminnej nr G9743 do zakładu

P. Nowaka w Olszowie" zastąpiono nazwą: "Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie".

Poprawka nr 13 /

w pozycji 14 załącznika nr 10 skorygowano, zgodnie z wnioskiem z dnia 25.09.2014 r.,

zapisy dotyczące wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pustkowie Kierzeńskie:

a/ w przedsięwzięciu pn: "wyposażenie placu zabaw - zakup piaskownicy" zmniejszono

kwotę wydatków o 5.000,00 zł,

b/ dodano przedsięwzięcie pn: "zagospodarowanie placu zabaw" planowane do realizacji

w ramach wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 z kwotą 5.000,00 zł,

Poprawka nr 14 /

w załączniku nr 2 W wyniku powyższych zmian w treści uchwały:

a/ § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

w wysokości 73.277.519,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.046.252,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.231.267,00 zł,

zgodnie z załącznik nr 1 do uchwały.",

b/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

w wysokości 73.187.583,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.288.270,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.899.313,00 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały."

Na podstawie sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wprowadzono następujące zmiany:

Poprawka nr 15 /

w załączniku nr 2 w dziale 010 przesunięto kwotę 900,00 zł z rozdziału 01095 § 4300

do rozdziału 01030 § 2850, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wpłaty

Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Poprawka nr 16 /

w załączniku nr 2 w załączniku nr 2 przesunięto kwoty:

a/ 15.000,00 zł z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 754 rozdział 75412 § 6050,

b/ 19.482,00 zł z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 900 rozdział 90095 § 6050,

c/ 10.000,00 zł z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 921 rozdział 92109 § 6050,

d/ 36.000,00 zł z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 921 rozdział 92109 § 6060.

Jednocześnie w załącznikach nr 4 i 10:

a/ z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 754 rozdział 75412 § 6050 przesunięto

zadanie inwestycyjne pn. "modernizacja i wyposażenie Domu strażaka w Mikorzynie"

b/ z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 900 rozdział 90095 § 6050 przesunięto

zadania inwestycyjne pn.:

- "ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw",

- "odnowa i renowacja figury znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Krążkowach

oraz jej otoczenia',

- "wybrukowanie terenu pod wiatę grillową",

c/ z działu 010 rozdział 01095 § 6050 do działu 921 rozdział 92109 § 6050 przesunięto

zadanie inwestycyjne pn.: "zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym

w Świbie",

d/ z działu 010 rozdział 01095 § 6060 do działu 921 rozdział 92109 § 6060 przesunięto

zadania inwestycyjne pn.:

- "doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach",

- "wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni".

Poprawka nr 17 /

w załączniku nr 2 w załączniku nr 2 (analogicznie jak w przypadku wydatków majątkowych) w ramach wydatków bieżących:

a/ w dziale 010 rozdział 01095 § 4210 zmniejszono plan o 25.073,00 zł,

b/ w dziale 010 rozdział 01095 § 4270 zmniejszono plan o 17.606,00 zł,

c/ w dziale 010 rozdział 01095 § 4300 zmniejszono plan o 9.327,00 zł,

d/ w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zwiększono plan o 7.100,00 zł,

e/ w dziale 754 rozdział 75412 § 4270 zwiększono plan o 10.410,00 zł,

f/ w dziale 754 rozdział 75412 § 4300 zwiększono plan o 900,00 zł,

g/ w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 zwiększono plan o 22.596,00 zł,

h/ w dziale 921 rozdział 92109 § 4270 zwiększono plan o 7.000,00 zł,

i/ w dziale 921 rozdział 92109 § 4300 zwiększono plan o 4.000,00 zł,

Jednocześnie w załączniku nr 10 przedsięwzięcia:

a/ "remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie", "zakup opału

na salę Domu Strażaka w Mikorzynie" oraz "utrzymanie sali (opłaty za prąd, opał, środki

czystości) w Szklarce Mielęckiej" przesunięto z działu 010 rozdział 01095 do działu 754

rozdział 75412,

b/ "remont, wyposażenie oraz modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku oraz obejścia

wokół niej", "modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach", "zakup opału

do Domu Ludowego w Myjomicach", "koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem

Domu Ludowego w Myjomicach", "zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego

w Osinach", "wyposażenie łazienek i szatni w Domu Ludowym w Osinach", "pokrycie

kosztów eksploatacyjnych i utrzymanie Domu Ludowego w Osinach", "doposażenie

kuchni w Domu Ludowym w Osinach", "zagospodarowanie terenu obok Domu

Ludowego w Rzetni" oraz "zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym

w Świbie" przesunięto z działu 010 rozdział 01095 do działu 921 rozdział 92109.

Poprawka nr 18 /

w załączniku nr 4 "Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015

roku" dodano kolumnę zawierającą informacje, które z przedstawionych zadań

inwestycyjnych są zadaniami kontynuowanymi, a które są nowo rozpoczęte.

Poprawka nr 19 /

w § 13 uchwały dodano ust. 2 w brzmieniu:

"§ 13.2 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie

2.761.330,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi."

Przedstawiony projekt budżetu zawiera wszystkie wymogi obowiązujących przepisów prawa, zatem uważa się go za prawidłowy i zasadny i jako taki może być przedstawiony Radzie Miejskiej w Kępnie do rozpatrzenia i zatwierdzenia w formie uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama