| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Miasta Czarnków

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulic: Pocztowej, Kościuszki, Dworcowej i rzeki Noteć na obszarze oznaczonym symbolem 2MW

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 ze zm.[1])) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.[2])) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Zakres regulacji

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulic: Pocztowej, Kościuszki, Dworcowej i rzeki Noteć (uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 października 2011 r.) na obszarze oznaczonym symbolem 2MW, po stwierdzeniu zgodności ze "Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków" (uchwała nr XXXVI/249/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku), zwaną dalej "zmianą planu".

2. Granicę obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu.

3. Integralne części uchwały obejmują:

1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwany "rysunkiem zmiany planu", opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulic: Pocztowej, Kościuszki, Dworcowej i rzeki Noteć na obszarze oznaczonym symbolem 2MW;

2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Czarnków o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Czarnków, o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim- należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci do 14o;

2) dachu stromym- należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°, jeżeli ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały nie stanowią inaczej;

3) dachu symetrycznym- należy przez to rozumieć dach stromy, którego kalenica usytuowana jest symetrycznie na rzucie poziomym budynku;

4) detalu architektonicznym- należy przez to rozumieć: balkony, portale, portyki, ryzality, wykusze, ganki, zadaszenia wejść;

5) kierunku głównej kalenicy dachu - należy przez to rozumieć ustalony na rysunku zmiany planu kierunek kalenicy dachu dla budynku zlokalizowanego we froncie działki;

6) linii zabudowy obowiązującej - należy przez to rozumieć linię posadowienia najdalej wysuniętej krawędzi ściany frontowej budynku mieszkalnego;

7) linii zabudowy nieprzekraczalnej- należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania, którą elementy zabudowy nie mogą przekraczać poza wartości dopuszczone dla okapów i gzymsów nie więcej niż 0,8m, detali architektonicznych, schodów zewnętrznych, pochylni, ramp nie więcej niż 2,5m, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się prowadzenie remontu i przebudowy bez możliwości rozbudowy, nadbudowy dla obiektów budowlanych przekraczających ustaloną linię zabudowy;

8) reklamie- należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

9) stawce procentowej- należy przez to rozumieć stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) urządzeniach infrastruktury technicznej- należy przez to rozumieć: inwestycje z zakresu łączności publicznej, przewody lub urządzenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, a także inne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń, w tym stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, instalacje zbiornikowe na gaz płynny przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach oraz nawierzchnie utwardzone w obrębie poszczególnych działek, tj. chodniki, dojścia, drogi dojazdowe i parkingi;

11) zabudowie zwartej- należy przez to rozumieć zabudowę zlokalizowaną we froncie działki, w której budynki zlokalizowane na tej samej działce albo na działkach budowlanych graniczących są styczne;

12) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy - rozumianej jako sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji, w tym piwnic, poddaszy i tarasów, mierzonych po obrysie zewnętrznym ścian wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie 2MW z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad - do powierzchni terenu 2MW.

§ 2. 1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu:

1) granica opracowania zmiany planu;

2) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym lub literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) kierunek głównej kalenicy dachu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Nakaz zapewnienia dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w celu modernizacji i naprawy.

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się podłączenie do sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia poprzez jej rozbudowę i docelowe skablowanie doziemne linii napowietrznych.

3. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się podłączenie do sieci gazowej.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się podłączenie do sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się korzystanie z indywidualnych lub grupowych systemów zaopatrzenia w ciepło. Zaleca się stosowanie systemów grzewczych w oparciu o paliwa ekologiczne: olej opałowy, biomasa, drewno opałowe, brykiet, pelety, gaz, oraz z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, przy ograniczeniu paliw węglowych.

6. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych ustala się podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej z oprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Czarnkowie.

7. W zakresie odprowadzenia ścieków wód opadowych i roztopowych ustala się ich odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej. Przy braku możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników.

8. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ustala się sposób gospodarowania zgodny z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Dla terenów objętych ochroną akustyczną należy zastosować skuteczne środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające poziom hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych poprzez np.: zastosowanie "cichych" nawierzchni drogowych, zmiany organizacji ruchu, ograniczenia prędkości, zastosowanie ekranów akustycznych.

2. Każdy teren na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, a zanieczyszczenia winny być zneutralizowane przed ich odprowadzeniem.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Zakaz lokalizowania działalności powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.

2. Zakaz lokalizowania blaszanych garaży oraz blaszanych budynków gospodarczych.

3. Nakaz stosowania jednolitego pokrycia dachu dla całości budynku w odniesieniu do rodzaju pokrycia dachu oraz koloru zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

4. Ustalony na rysunku zmiany planu kierunek kalenicy dachu dla budynku zlokalizowanego we froncie działki umożliwia realizację obiektów o kalenicy dachu w kształcie litery T, L, U. .

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 6. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu 2MW.

2. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) dopuszcza się lokalizację lokali użytkowych w parterach budynków mieszkalnych;

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nakaz wykonywania tynkowanych elewacji zewnętrznych budynków z dopuszczeniem elewacji ceramicznych oraz umieszczania elementów drewnianych, kamiennych;

2) obowiązuje zakaz grodzenia terenu;

3) zakaz lokalizacji:

a) budynków gospodarczych i garażowych, bez możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy już istniejących,

b) budynków usługowych, z zakazem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków już istniejących,

c) wolnostojących reklam, reklam świetnych pulsujących, reklam na budynku o łącznej powierzchni przekraczającej 20% powierzchni elewacji budynku.

4. Nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach szczególnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

5. Ustalenia dotyczące parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy:

a) od ulicy Kościuszki 4 kondygnacje nadziemne maksymalnie 14,5 m; od ulicy Ogrodowej 2 kondygnacje nadziemne - maksymalnie 9,5 m;

2) nakaz zachowania obowiązującej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu, której elementy zabudowy nie mogą przekraczać odległości dopuszczalnych wynoszących dla okapów i gzymsów nie więcej niż 0,8 m, detali architektonicznych nie więcej niż 2,5 m;

3) wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,01 do 2,0 ;

4) powierzchnia terenu biologicznie czynna minimum 20% powierzchni działki;

5) geometria dachu - dach płaski z prawem zmiany na stromy symetryczny o kącie nachylenia połaci dachu od 35O do 45O,

6) dla dachów stromych obowiązuje pokrycie dachu dachówką w kolorze czerwonym, grafitowym;

7) kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do wyznaczonej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

7. Obsługa komunikacyjna - dla terenu 2MW dostęp do drogi publicznej ulicy Ogrodowej.

8. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

1) 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny;

2) 1 miejsce na każde 25,0 m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych;

3) 1 miejsce na każde 45,0 m2 powierzchni użytkowej lokali usługowych;

4) 1 miejsce na każdych 2 zatrudnionych.

9. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Obowiązuje stawka procentowa w wysokości 30%.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 7. 1. Tracą moc ustalenia uchwały Nr XIII/100/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków, w rejonie ulic Pocztowej, Kościuszki, Dworcowej i rzeki Noteć w granicach obszaru objętego zmianą planu.

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/106/2016
Rady Miasta Czarnków
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/106/2016
Rady Miasta Czarnków
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/106/2016
Rady Miasta Czarnków
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015 r.: poz. 1045 i 1890.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »