reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lwówek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W systemie odbierania odpadów komunalnych uczestniczą osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Lwówek bez względu na fakt posiadanego zameldowania.

2. System obejmuje odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych, wyłączone są z niego odpady pochodzące z działalności gospodarczej oraz odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych.

3. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6j ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuję się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

4. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość wyprodukowanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem uwag zawartych w ust. 2.

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z terenu gminy Lwówek odbierane są:

1) bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady zbierane w sposób selektywny, z wyszczególnieniem następujących grup odpadów (frakcji):

- ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, w szczególności odpady spożywcze i kuchenne, filtry po kawie i herbacie, fusy, obierki, stare pieczywo, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki po jajkach i orzechach, skoszona trawa, chwasty, części roślin, liście, drobne gałązki i trociny. Do odpadów tych nie zaliczamy: odchodów zwierząt, pasku, kamieni, popiołu, papierosów, zepsutej żywności, resztek mięsa i kości,

- tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, w szczególności odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, plastikowe opakowania po żywności, plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości, karnistry plastikowe po art. spożywczych i chemii gospodarczej, folie i torebki z tworzyw sztucznych, kartony po mleku i sokach. Do odpadów tych nie zaliczamy: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, pampersów, opakowań po aerozolach, opakowań i butelek po olejach, smarach, farbach i lakierach, opakowań po nawozach i środkach chwasto- i owadobójczych, styropianu, zabawek,

- papier i tektura, w szczególności gazety, czasopisma, książki, katalogi, ulotki, zeszyty, papier biurowy, szkolny, pakowy, tekturę i kartony, torby papierowe. Do odpadów tych nie zaliczamy: kalek technicznych i papieru przebitkowego (rachunki, faktury), papieru termicznego i faksowego, tapet, odpadów higienicznych, papierowych opakowań z zawartością oraz zabrudzonego lub tłustego papieru,

- szkło, w szczególności bezbarwne i kolorowe butelki bez nakrętek po napojach i żywności, butelki po alkoholach, szklane opakowania po kosmetykach. Do odpadów tych nie zaliczamy: szyb, luster, termometrów, żarówek, opakowań farmaceutycznych z zawartością, szkła stołowego i żaroodpornego, okularów i zniczy;

2) w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

a) chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane rozumiane jako niezanieczyszczone frakcje gruzu;

f) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, z zastrzeżeniem, że punkt odbierać będzie skoszoną trawę, chwasty oraz części roślin pochodzące tylko i wyłącznie z przydomowych trawników, skwerów i terenów zielonych oraz z ogródków domowych,

g) metale, w tym opakowania z metalu,

h) zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony.

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbierane będą od właściciela nieruchomości przez podmiot odbierający odpady, z którym została zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października, z nieruchomości położonych na terenie miasta Lwówek, na których umiejscowione są budynki wielolokalowe, nie rzadziej niż raz na tydzień, po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika, to znaczy umieszczeniu poza teren nieruchomości, przy drodze publicznej w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b, odbierane będą od właściciela nieruchomości przez podmiot odbierający odpady, z którym została zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nie rzadziej niż raz w miesiącu, po zapewnieniu możliwości dostępu do worka, to znaczy umieszczeniu go poza terenem nieruchomości, przy drodze publicznej w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd, z zastrzeżeniem dla odpadów ulegających biodegradacji, które w okresie od początku kwietnia do końca października odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) z nieruchomości położonych na terenie miasta Lwówek, na których umiejscowione są budynki wielolokalowe - nie rzadziej niż raz na tydzień,

2) z pozostałych nieruchomości - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

4. Terminy odbioru odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, podane zostaną w sporządzonych przez podmiot odbierający odpady harmonogramach, udostępnionych mieszkańcom na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek: www.lwowek.com.pl i dostarczonych właścicielom nieruchomości bezpośrednio przez podmiot.

5. Jeżeli częstotliwość odbioru odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie odpowiada potrzebom właściciela nieruchomości, ma on możliwość dostarczenia przedmiotowych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, o którym mowa w ust. 6 niniejszej uchwały.

6. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 2, właściciel nieruchomości musi sam dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, uruchomionego przez podmiot odbierający odpady, z którym została zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

7. Adres i regulamin działania gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek: www.lwowek.com.pl.

8. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 2 mogą być również odbierane w sposób następujący:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe - zbiórka odpadów będzie prowadzona w terminach i miejscach podanych do wiadomości mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem przez podmiot odbierający odpady;

2) baterie i akumulatory - baterie zbierane są do specjalnych pojemników, które znajdują się między innymi w placówkach oświatowych oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, przy zakupie nowego akumulatora istnieje możliwość pozostawienia zużytego w punkcie handlowym;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niezanieczyszczone frakcje gruzu, w tym odpady niebezpieczne - mieszkańcy gminy winni pozbywać się na koszt własny poza systemem, na podstawie indywidualnego zamówienia u przedsiębiorcy odbierającego odpady z którym jest zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

9. Przeterminowane leki mieszkańcy Gminy Lwówek samodzielnie dostarczają do aptek lub przychodni, w których znajdują się właściwe pojemniki przeznaczone do zbierania tych odpadów.

§ 4. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących kolorach:

1) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - worki w kolorze czarnym;

2) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe - worki w kolorze żółtym;

3) papier i tektura - worki w kolorze niebieskim;

4) szkło - worki w kolorze zielonym.

2. Odpady zbierane w workach należy oczyścić z resztek innych substancji.

3. W dniu odbioru odpadów gromadzonych w workach będą dostarczane nowe worki na te odpady, które zostały odebrane.

4. Odpady komunalne niesegregowane należy gromadzić jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności minimum 120 litrów.

5. Dopuszcza się zastosowanie do gromadzenia odpadów komunalnych innych znormalizowanych pojemników niż te, które zostały określone w ust. 4, z zastrzeżeniem, że pojemniki te nie mogą mieć pojemności większej niż 1100 litrów.

6. Do pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zabrania się wrzucania m.in. gruzu, gorącego popiołu i żużla, odpadów niebezpiecznych.

7. Worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez podmiot odbierający odpady, ale przy zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie opłata jak za odpady niesegregowane.

8. Ilość pojemników i worków na poszczególne frakcje odpadów gromadzonych selektywnie, przypadająca na daną nieruchomość zamieszkałą uzależniona jest od sposobu gromadzenia odpadów i ilości osób zamieszkujących tą nieruchomość.

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lwówek przez podmiot odbierający odpady, muszą być zagospodarowane w sposób szczegółowo określony w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

§ 6. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić zaistniały fakt w formie pisemnej w Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek lub elektronicznej na adres mailto:urzad@lwowek.com.pl.

2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia powstałych nieprawidłowości związanych ze świadczoną usługą.

§ 7. 1. Wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych ustala Rada Miejska w Lwówku w podjętej uchwale, biorąc pod uwagę cenę uzyskaną w przetargu, w którym wybrany zostanie Operator.

2. Opłata określona będzie w formie ryczałtu na jedną osobę, bez określenia limitu ilości odpadów, uwzględniając jedynie fakt ich segregowania. Podstawę stanowić będzie deklaracja składana obowiązkowo przez właściciela nieruchomości lub decyzja określająca wysokość opłaty.

3. Opłaty wnoszone są miesięcznie, na koniec danego miesiąca, na indywidualne numery kont bankowych prowadzonych przez gminę Lwówek, dla osób wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Niewykonanie usług z powodu braku dojazdu lub dostępu do pojemnika lub worka, korzystanie z niewłaściwych pojemników z winy właściciela, nie powoduje pomniejszenia ustalonej w deklaracji/decyzji płatności oraz nie jest podstawą do zgłoszenia, o którym mowa w § 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 9. Traci moc uchwała nr XLI/292/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku


Piotr Przewoźny


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/128/2016

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lutego 2015 r. zmianie uległy przepisy art. 6r ust. 3. W celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Lwówek Rada Gminy określa szczegółowy sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjęte w uchwale rozwiązania mają na celu jak najlepsze wywiązanie się z nowych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy uwzględnieniu specyfiki Gminy Lwówek. Projekt tej uchwały został również zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i właściwe.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek


Piotr Długosz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama