reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/78/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 23 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków

Na podstawie art.15 ust.2 i art.16 ust.1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne znajdujące się na terenie Gminy Myszków, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków usytuowanych na terenie Gminy Myszków stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek - Kawka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wykaz przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Myszków


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/78/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJKNYCH NA TERENIE GMINY MYSZKÓW

§ 1. Ilekroć w niniejszych warunkach i zasadach korzystania z przystanków jest mowa o :

1)”przystanku komunikacyjnym” – należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);

2)”przewoźniku” - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób;

3)operator publicznego transportu zbiorowego – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie.

§ 2. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Myszków, które stanowią własność Gminy Myszków lub są przez nią zarządzane, korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będącymi operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób .

§ 3. Udostępnienie przewoźnikom i operatorom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek , do którego należy dołączyć :

1)proponowany rozkład jazdy, uwzględniające przystanki, godziny odjazdów środków transportowych,

2)wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw,

3)mapkę ze wskazaną linią komunikacyjną i przystankami.

§ 4. Gmina Myszków wydaje uzgodnienia na korzystanie z przystanków autobusowych w formie pisemnej.

§ 5. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Przewoźnik lub operator przed rozpoczęciem korzystania z przystanków zobowiązany jest zawrzeć umowę na korzystanie z przystanków z podmiotem wskazanym w uzgodnieniu.

§ 6. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określa Rada Miasta w Myszkowie.

§ 7. Z przystanków należy korzystać zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

§ 8. Na przystankach przelotowych (nie posiadających pętli końcowych) możliwe jest zatrzymywanie się tylko na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów bez możliwości parkowania i oczekiwania na kurs.

§ 9. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.

§ 10. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.

§ 11. Ewentualne wywieszenie innych informacji dla pasażerów musi być uzgodnione z podmiotem zarządzającym przystankiem.

§ 12. Zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy.

§ 13. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych , tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.

§ 14. 1. Organizator publicznego transportu zbiorowego zastrzega sobie prawo likwidacji bądź zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego.

2. W okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego przewoźnik i operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK)

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców to nowoczesna firma outsourcingowa, która świadczy kompleksowe usługi dla firm z branży TSL.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama