Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/331/14 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przyznanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 36 pkt 1 lit. j, art. 48 ust. 1, 4 i 5, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 ze zm.) i uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M.P. z 2013 roku, poz. 1024), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Osoby i rodziny, objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020, są zobowiązane do zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość zwrotu wydatków wyrażona w % dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość zwrotu wydatków wyrażona w % dla osoby w rodzinie

do 150

nie ma obowiązku zwrotu

nie ma obowiązku zwrotu

powyżej 150 - 200

20

25

powyżej 200 - 250

30

35

powyżej 250 - 300

60

65

powyżej 300

100

100

§ 2. Zwrotu za udzieloną pomoc dokonuje się poprzez wpłatę na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczenie zostało zrealizowane.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe