Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/343/14 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])), na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wierszach kolumn załącznika do uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienia się zapis:

a) w tytule kolumny pierwszej: „Numer obwodu” na zapis: „Numer obwodu głosowania”,

b) w tytule kolumny drugiej: „Granica obwodu” na zapis: „Granica obwodu głosowania”.

2. W opisie granicy obwodu głosowania nr 4, ustalonego uchwałą Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienia się zapis:

a) „księdza Janusza 3-12” na zapis: „księdza Janusza 1-12”,

b) „Kochanowskiego od 63 do końca numery nieparzyste” na zapis: „Kochanowskiego od 61 do końca numery nieparzyste”.

3. W opisie granicy obwodu głosowania nr 5, ustalonego uchwałą Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienia się zapis:

a) „Jagiellońska 1-20, 22-30A parzyste” na zapis: „Jagiellońska 1-20, 22-32 parzyste”,

b) „Jagiellońska 21-29B nieparzyste, 34-50B parzyste, 52A-52C” na zapis: „Jagiellońska 21-31 nieparzyste, 34-50 parzyste, 52A-52C”,

c) „Korczaka 1-21, 27-37 nieparzyste” na zapis: „Korczaka 1-22, 23-39 nieparzyste”.

4. W opisie granicy obwodu głosowania nr 6, ustalonego uchwałą Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienia się zapis:

a) „Jagiellońska 33-37 nieparzyste, 52, od 52D do końca” na zapis: „Jagiellońska 33-51 nieparzyste, 52, od 52D do końca”,

b) „Miodowa 1-1C nieparzyste, 2C” na zapis: „Miodowa 1, 2C”,

c) „Staropolska 4-8 parzyste” na zapis: „Staropolska 1-8”,

d) „Zagrodowa 2-5, 7-9 nieparzyste” na zapis: „Zagrodowa 1-5, 7-9 nieparzyste”.

5. W opisie granicy obwodu głosowania nr 7, ustalonego uchwałą Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienia się zapis:

a) „Harcerska od 36 do końca” na zapis: „Harcerska 27-35 nieparzyste, od 36 do końca”,

b) „Pocztowa 1-12” na zapis: „Pocztowa 1-13”.

6. W opisie granicy obwodu głosowania nr 8, ustalonego uchwałą Nr XXII/209/12Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienia się zapis: „Harcerska 11-25 nieparzyste, 30-34” na zapis: „Harcerska 11-25 nieparzyste, 30-34 parzyste”.

7. W załączniku do uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, pod tabelą dodaje się zapis:

Wyjaśnienia do opisu granic obwodów głosowania:

a) przedziały liczbowe numerów podzielonych ulic zawierają, we właściwości terytorialnej danego obwodu głosowania, także numery liczbowe tych ulic poszerzone o oznaczenia literowe. Oznacza to, przykładowo, że ulica Jagiellońska numer 50 - wykazana w opisie granicy obwodu głosowania, może posiadać we właściwości terytorialnej tego obwodu: numer 50A, numer 50B, numer 50C,

b) odstępstwo od zasady określonej w lit. a, ma miejsce w przypadku, gdy numer liczbowy ulicy poszerzony o oznaczenie literowe wykazany jest w opisie granic innego obwodu głosowania,

c) w przypadku numeru danej ulicy, nie wskazanej w opisie granic obwodu głosowania, utworzenia nowego numeru danej ulicy, numer tej ulicy należy do danego obwodu głosowania, gdy znajduje się wewnątrz opisu zewnętrznych granic obwodu głosowania..

§ 2. W § 6 uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych skreśla się zapis: „i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta”.

§ 3. W § 7 uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zastępuje się wyrazy: „Z dniem zakończenia obecnej kadencji organów samorządowych traci” wyrazem: „Traci ”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


[1]) Zm. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe