Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII.78.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 1414 z późn.zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XIII.161.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą Nr III.16.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) wiersz 192 otrzymuje brzmienie:

192

Jastrzębie-Zdrój

Wodzisławska Boża Góra

02

ul. Wodzisławska

Mszana

2) Dotychczasowa treść wiersza 192 otrzymuje oznaczenie 193, a dotychczasowe wiersze 193 i 194 zostają oznaczone odpowiednio, jako wiersze 194 i 195.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe