Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 294/XLIX/14 Rady Gminy Janów

z dnia 14 października 2014r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się w Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 219/XXXV/13 Rady Gminy Janów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 2 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów


Małgorzata Grzywna


Załącznik do Uchwały Nr 294/XLIX/14
Rady Gminy Janów
z dnia 14 października 2014 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JANÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku nieruchomości położonych na terenie Gminy Janów, dotyczące:

1) obowiązków w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości;

2) wymagań dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie:

a) selektywnego zbierania odpadów,

b) minimalnych wymagań dotyczących rodzajów, ilości i pojemności pojemników,

c) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów,

d) wymogów sanitarnych utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia odpadów,

3) wymagań w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi,

4) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt domowych,

5) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

6) obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2.

Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

3) z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

4) z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

5) z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt;

6) z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane;

7) z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących:

1) niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne,

2) papier,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne, w tym m. in. butelki typu PET oraz opakowania po chemii gospodarczej

5) szkło białe i kolorowe (opakowaniowe),

6) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak,

7) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

8) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,

9) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) zużyte opony,

2. samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,

3. gromadzenie odpadów wielkogabarytowych odrębnie od pozostałych odpadówkomunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź              samodzielne dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do wyposażenia tych terenów w pojemniki na odpady.

§ 5.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 6.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 7.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8.

1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad. Za utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

4. Na terenie gminy odpady komunalne powinno zbierać się w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 25 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 25 l,

3) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób korzystających z pojemnika oraz częstotliwość odbioru, oznaczonych napisem „Odpady Zmieszane”,

4) pojemnikach (workach) na zbierane odpady obejmujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe (opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji o pojemności co najmniej 120 l,

5. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach, uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości na której zamieszkuje 1 osoba (gospodarstwo jednoosobowe) – jeden pojemnik o pojemności 120 l

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 2 – 3 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l

3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 - 6 osób – pojemnik (pojemniki) o łącznym litrażu 240l

4) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 - 15 osób – pojemnik (pojemniki) o łącznym litrażu 240l

5) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób – jeden pojemnik o pojemności 1100 l, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100l.

6) dla nieruchomości na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

7) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

8) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

9) dla lokali handlowych – nie mniej niż 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

10) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

11) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

12) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdych 10 pracowników, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

13) dla cmentarzy – nie mniej niż pojemnik 1100 l, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych, nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 7000l.

6. Pojemniki, o których mowa w §8 ust. 5 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie za pomocą typowych systemów załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS – opcjonalnie).

§ 9.

1. Odpady komunalne segregowane należy gromadzić w pojemnikach (workach) polietylenowych PE-HD przeźroczystych na odpady zbierane selektywnie, o pojemności co najmniej 120 l, w następującej kolorystyce uwzględniając następujące normy:

a) niebieski, który może być oznaczony napisem „Papier”- z przeznaczeniem na papier,

b) zielony, który może  być oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na szkło,

c) żółty, który może być oznaczony napisem „Tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne , w tym m. in. butelki typu PET, opakowanie wielomateriałowe typu Tetrapak, metal.

d) brązowy, który może być oznaczony napisem „Bioodpady”- z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, i odpady zielone

Odpady, które gromadzi się w sposób segregowany w zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym a w zabudowie wielorodzinnej w systemie pojemników, powinny być oznakowane napisami bądź odpowiednimi kolorami określającymi przeznaczenie.

Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów zmieszanych w workach i pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, oraz wrzucania odpadów innego rodzaju niż opisany na pojemniku lub worku.

Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być czyste, a w przypadku odpadów opakowaniowych dodatkowo pozbawione zawartości. Worki będą dawane na tzw. „wymianę”.

1) dla nieruchomości na której zamieszkuje 1 osoba (gospodarstwo jednoosobowe) :

a) pojemniki (worek) o pojemności 120 l na zbierane odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe (opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji,

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 2 do 3 osób :

a) pojemniki (worek) o pojemności 120 l na zbierane odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe (opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji,

3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób :

a) pojemniki (worek) o pojemności 240 l na zbierane odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe (opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe,

b) jeden pojemnik (worek) o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji,

4) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób :

a) pojemniki (worek) o pojemności 360 l na zbierane odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe (opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe,

b) jeden pojemnik (worek) o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji

5) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób :

a) pojemniki o pojemności 1100 l na zbierane odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe (opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100l.

b) jeden pojemnik o pojemności 1100 l na odpady ulegające biodegradacji, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

§ 10.

1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690), na równej nawierzchni, utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki, pojemniki (worki) przeznaczone do odbierania odpadów w dniu odbioru do godz.6.30, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, na chodnik lub ulicę przed posesją w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, w sposób nie zakłócający ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić należyty wolny od śniegu i lodu oraz nie zastawiony niczym dojazd do pojemników. W przypadku okresowego braku dojazdu zapewnić należy zastępczy dojazd lub przemieścić pojemnik, pojemniki (worki) przy każdorazowym opróżnieniu pojemnika do najbliższej drogi dojazdowej do posesji. Nie umożliwienie odbioru pojemników zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem odbioru odpadów skutkuje ich nie odebranie.

§ 11.

1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 25 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej,

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 25 l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

a) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m od siebie,

b) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 12.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników (worków) w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1. umieszczanie w pojemnikach (workach) o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;

2. gromadzenie odpadów w pojemniku (worku) w ilości nie powodującej jego przeciążenia;

3. zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych, gryzoni, zwierząt domowych;

4. dokonywanie kompleksowego mycia i dezynfekcji pojemników nie rzadziej niż raz na kwartał oraz na bieżąco w przypadku takiej potrzeby

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13.

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

RODZAJ ODPADU

NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

NIERUCHOMOSCI MIESZKALNE W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

Odpady komunalne zmieszane

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Papier

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Tworzywo sztuczne

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Szkło

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Bioodpady, odpady zielone – z nieruchomości nie posiadających kompostowników

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – będzie odbierany od właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów dwa razy w roku (wiosna, jesień). Mieszkańcy mogą również dostarczyć w ciągu całego roku w godzinach otwarcia punktu ww. odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Janów,

3. Odpady wielkogabarytowe np. meble – będą odbierane od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku za pomocą mobilnego punktu zbierania (wiosna, jesień). Mieszkańcy mogą również dostarczyć w ciągu całego roku w godzinach otwarcia punktu ww. odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Janów,

4. Zużyte baterie i akumulatory - mieszkańcy mogą oddawać na bieżąco w godzinach otwarcia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych,

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane przez mieszkańców powstałe w wyniku prac budowlanych i remontowych nie wymagających zezwolenia, mieszkańcy mogą dostarczyć samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Janów. Jednorodne odpady poremontowe i budowlane takie jak gruz przyjmowane będę do punktu nieodpłatnie ( do 50 kg/rok/gospodarstwo domowe).

6. Odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery, mieszkańcy mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt w ciągu całego roku w godzinach otwarcia do punktu selektywnego zbierania odpadów.

7. Zużyte opony (jeden komplet/ 4 szt./ gospodarstwo domowe/ rok) mogą być dostarczone przez mieszkańców w ciągu całego roku w godzinach otwarcia punktu Ww. odpady dostarczyć należy samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Janów. Opłata za odbiór większej ilości opon będzie obowiązywała wg cennika PSZOK.

8. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób poniżej przedstawiony:

a) na terenie nieruchomości pojemniki/ kontenery z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, gdzie zbierane są odpady zmieszane,

b) dla pozostałych rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej obowiązani są do pozbywania się odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1.

9. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

a) z koszy ulicznych co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

b) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na miesiąc, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 14.

Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 15.

Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych porażonych chorobami, które wykluczają ich kompostowanie, jeżeli ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16.

1. Wytwórcy odpadów komunalnych w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zmniejszenia ich objętości powinni:

a) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem go w pojemniku na odpady zbierane selektywnie;

b) redukować objętość odpadów opakowaniowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczaniem ich w pojemniku na odpady.             

2. Komunalne osady ściekowe oraz odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy wykorzystać w instalacjach służących do produkcji biogazu oraz kompostu, który może zostać wykorzystany w celach nawozowych.

3. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów należy kierować do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Regionu I, kierując się zasadą lepszej technologii.

4. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

a) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach.

b) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy, o wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki.

c) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.             

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

a) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

b) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – także w kaganiec,

c) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

d) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

e) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,

f) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 18.

1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolnicze w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 19.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

a) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,

b) wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,

c) na której jest prowadzona hodowla zwierząt gospodarskich,

d) obiekty użyteczności publicznej,

e) składowiska odpadów,

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w pkt 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku.

3. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeb. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Janów określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe