Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o?określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1, 2a, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),

Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

§ 2.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3.

Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 4.

Na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się zwolnienie w wysokości 75% z opłaty ustalonej w §2, jeżeli dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, ze zm.).

§ 5.

1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) 110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3) – 8 zł;

2) 240 litrów (0,24 m3) - 16 zł;

3) 1100 litrów (1,1 m3) – 100 zł;

4) KP 1,5 m3 – 150 zł;

5) KP 5,0 m3 – 500 zł;

6) KP 7,0 m3 – 700 zł;

7) KP 10,0 m3 – 1000 zł;

8) 1000 zł + 90 zł za każdy dodatkowy m3 powyżej 10,0 m3;

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik:

1) 110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3) – 15 zł;

2) 240 litrów (0,24 m3) - 32 zł;

3) 1100 litrów (1,1 m3) – 165 zł;

4) KP 1,5 m3 – 225 zł;

5) KP 5,0 m3 – 750 zł;

6) KP 7,0 m3 – 1050 zł;

7) KP 10,0 m3 – 1500 zł;

8) 1500 zł + 140 zł za każdy dodatkowy m3 powyżej 10,0 m3;

9) kosze uliczne o pojemności od 10 litrów (0,01 m3) do 50 litrów(0,05 m3) – 4 zł;

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe