Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Bestwina

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami)

Rada Gminy w Bestwinie
uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 1 500 257,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 160 000,00 zł 758 - Różne rozliczenia o kwotę 90 257,00 zł 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 50 000,00 zł 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 200 000,00 zł

1) Dochody bieżące o kwotę 1 340 257,00 zł

a) Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 90 257,00 zł

- z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 90 257,00 zł

b) Rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 50 000,00 zł

- z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 50 000,00 zł

c) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 1 200 000,00 zł

- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1 200 000,00 zł

2) Dochody majątkowe o kwotę 160 000,00 zł

a) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 160 000,00 zł

- z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 160 000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 1 447 981,05 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach: 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 247 981,05 zł 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 200 000,00 zł

1) Dochody bieżące o kwotę 1 200 000,00 zł

a) Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1 200 000,00zł

- z tytułu zmniejszenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1 200 000,00 zł

2) Dochody majątkowe o kwotę 247 981,05 zł

a) Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 247 981,05 zł

- z tytułu zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 247 981,05 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 493 385,19 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 85 000,00 zł 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 156 765,30 zł 851- Ochrona zdrowia o kwotę 40 000,00 zł 852 - Pomoc społeczna o kwotę 7 868,19 zł 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 751,70 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 285 000 zł., z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 285 000,00 zł

2) wydatki bieżące o kwotę 208 385,19 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 193 128,19 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 153 128,19 zł 852 - Pomoc społeczna o kwotę 40 000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 153 128,19 zł., z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 153 128,19 zł

2) wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - Rozchody budżetu, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 - Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 33 992 781,78 zł

2. po stronie wydatków kwotę 28 935 593,18 zł

3. wynik (1-2) nadwyżka 5 057 188,60 zł Nadwyżkę przeznacza się na rozchody tj. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w latach poprzednich w kwocie 1 728 300,65 zł oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 328 887,95 zł

4. rozchody wynoszą 5 057 188,60 zł

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Stanclik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/32/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/32/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/32/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 247 981,05 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - dotyczy rozliczenia zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II Bestwina

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje inwestycji - Promesa - Odbudowa ul. Pisarzowickiej w Janowicach

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- zmniejszenie o kwotę 1 200 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dostosowanie do rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej)

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- zwiększenie o kwotę 90 257,00 zł subwencja

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

- zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów wpłat za dzieci nie będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminie (art. 79 a ustawy o systemie oświaty)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dostosowanie do rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej)

Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - rozliczenie zadania Przebudowa drogi powiatowej, ul. Krakowska - zmniejszenie o kwotę 85 000,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - na zadania dotyczące odbudowy dróg gminnych - zmniejszenie o kwotę 68 128,19 zł

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - odbudowa drogi ul. Pisarzowicka w Janowicach - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Bestwinie - zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie subwencji o kwotę 17 827,30 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie subwencji o kwotę 42 514,00 zł.,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - koszty dotyczące opłat za dzieci z naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł., oraz środki z tytułu grantu dla ZSP w Janowicach 6 060,00 zł

Rozdział 80110 -Gimnazja

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie subwencji o kwotę 20 929,00 zł.,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Program Erazmus + zwiększenie o kwotę 14 200,00 zł\

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie subwencji o kwotę 5 235,00 zł.,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki z Rozdziału 85206 - Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł.,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki przechodzą do Rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zwiększenie o kwotę 1600,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostaładziałalność

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -

Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Bestwina - zwiększenie o kwotę 6 268,19 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie subwencji o kwotę 3751,70 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe