| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/65/2015 Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

24 060,00

1.1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

24 060,00

w tym dochody bieżące

24 060,00

z tego

Wpływy z usług

20 160,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 000,00

Wpływy z różnych dochodów

2 900,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

34 060,00

2.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

24 060,00

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

3 900,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

3 900,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

3 900,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 900,00

- rozdział 80104 Przedszkola

5 160,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

5 160,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

5 160,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 160,00

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

15 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

15 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

15 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000,00

2.2. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00

- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

10 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

10 000,00

3.1. w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

10 000,00

- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

10 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2015 wynoszą 31 173 771,57 zł

w tym:

dochody bieżące

21 974 992,44 zł

dochody majątkowe

9 198 779,13 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2015 wynoszą 31 831 807,76 zł

w tym:

wydatki bieżące

20 625 244,07 zł

wydatki majątkowe

11 206 563,69 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi 658 036,19zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

120 000,00 zł

b) pożyczek

240 000,00 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

298 036,19 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2015 wynoszą 2 038 036,19 zł

w tym:

a) z kredytów

600 000,00 zł

b) z pożyczek

240 000,00 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 198 036,19 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2015 wynoszą 1 380 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

1 380 000,00 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Mieczysław Brzezicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 maja 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2015

Lp.

Treść

klasyfikacja

Kwota

1

2

3

4

I

Przychody ogółem:

2 038 036,19

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

840 000,00

2

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 198 036,19

II

Rozchody ogółem:

1 380 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

992

1 380 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2015

w złotych

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

I.

DOCHODY BUDŻETU

31 173 771,57

II.

WYDATKI BUDŻETU

31 831 807,76

III.

DEFICYT BUDŻETU (I-II)

-658 036,19

IV.

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B+C), z tego:

658 036,19

A.

z zaciągniętej pożyczki

240 000,00

B.

z zaciągniętych kredytów

120 000,00

C.

z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

298 036,19

V.

Przychody ogółem,

z tego

2 038 036,19

A.

z kredytów

600 000,00

B.

z pożyczek

240 000,00

C.

Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 198 036,19

VI.

Rozchody ogółem,

z tego

1 380 000,00

A.

Spłata kredytów

1 380 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 maja 2015 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015

lp

dział

rozdział

nazwa zadania

kwota dotacji

podmiotowa

celowa

Jednostki sektora finansów publicznych

1

010

01095

§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze

30 000,00

2

600

60004

§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego

159 196,00

3

710

71095

§ 2319 dotacja dla Powiatu Bielskiego - Program Rozwoju Elektronicznych Usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego

6 000,00

4

750

75095

§ 2319 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała - Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

2 020,00

5

754

75404

§ 6170 dotacja dla KM Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych

10 000,00

6

754

75410

§ 6170 dotacja dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych

10 000,00

7

851

85153

§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii

3 000,00

8

851

85154

§ 3000 dodatkowe patrole Policji

5 000,00

9

851

85154

§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

2 500,00

10

851

85158

§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała

4 864,00

11

921

92114

§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze

480 000,00

12

921

92116

§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu

225 000,00

13

921

92118

§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu

180 000,00

Razem

890 500,00

227 080,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

14

754

75412

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektorafinansów publicznych - dla OSP Jaworze

17 000,00

15

801

80104

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

110 050,00

16

801

80149

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

55 050,00

17

851

85153

§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

5 000,00

18

851

85154

§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu

7 500,00

19

854

85404

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 900,00

20

921

92105

§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

55 000,00

21

926

92605

§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej

80 000,00

Razem

170 000,00

164 500,00

Razem dotacje

1 060 500,00

391 580,00

1 452 080,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 maja 2015 r.

Wydatki majątkowe na rok 2015

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

rok budżetowy 2015

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty

i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł

środki wymienione

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

010

Rolnictwo i łowiectwo

9 000 000,00

1 440 000,00

360 000,00

0,00

7 200 000,00

01010

Kanalizacja w Gminie Jaworze

9 000 000,00

1 440 000,00

360 000,00

7 200 000,00

600

Transport i łączność

485 000,00

485 000,00

0,00

0,00

0,00

60016

Modernizacja dróg i mostów gminnych (projekty oraz wykonastwo)

485 000,00

485 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

290 000,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

70005

Wykupy gruntów

40 000,00

40 000,00

70005

Modernizacja istniejących lokali socjalnych:

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

modernizacja w budynku gminnym nr 111 ul. Zdrojowa

110 000,00

110 000,00

modernizacja c.o. oraz dachu w budynku gminnym nr 117 ul. Wapienicka

40 000,00

40 000,00

70005

Budowa budynku socjalnego - dokumentacja techniczno projektowa

70 000,00

70 000,00

70005

Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego nr 82 ul. Zdrojowa

30 000,00

30 000,00

750

Administracja publiczna

432 563,69

64 884,56

0,00

0,00

367 679,13

75023

"e-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego

432 563,69

64 884,56

367 679,13

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

57 000,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

75404

Dotacja celowa dla dla KM Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych

10 000,00

10 000,00

75410

Dotacja celowa dla dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych

10 000,00

10 000,00

75412

Dotacja celowa dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pożarniczego

17 000,00

17 000,00

75495

Monitoring wizyjny Gminy

20 000,00

20 000,00

758

Różnie rozliczenia

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwa na "Budżet Obywatelski"

100 000,00

100 000,00

801

Oświata i wychowanie

607 000,00

607 000,00

0,00

0,00

0,00

80101

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworzu - termomodernizacja

500 000,00

500 000,00

80110

Budowa hali gimnastycznej

70 000,00

70 000,00

80110

Modernizacja kominów w części administracyjnej budynku Gimnazjum

25 000,00

25 000,00

80114

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

12 000,00

12 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

155 000,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

90015

Budowa oświetlenia ulicznego

70 000,00

70 000,00

90095

Zakup koparki wraz z przyczepą

50 000,00

50 000,00

90095

Zakup rębaka do drewna

35 000,00

35 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

92695

Budowa infrastruktury treningu ulicznego - street workout

80 000,00

80 000,00

11 206 563,69

3 278 884,56

360 000,00

0,00

7 567 679,13

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Snopek

Młodszy Konsultant ds. Projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »