Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/2009 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin nauczycielom którym powierzono funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiazkowego wmiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego w placówkach oświatowych dla których Gmina Żarnowiec jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zmian.), art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zmian. ) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy w Żarnowcu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2009 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie określenia
zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom którym
powierzono funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego w placówkach oświatowych dla których Gmina Żarnowiec jest organem prowadzącym dokonuje się następujących zmian:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: W sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom którym powierzono funkcje kierownicze,
określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów oraz nauczycieli wspomagających
zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Żarnowiec jest organem prowadzącym.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych,
opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, następująco:

1) pedagog, psycholog szkolny - 32 godziny tygodniowo

2) logopeda - 24 godziny tygodniowo

3) surdopedagog - 24 godziny tygodniowo

4) surdologopeda - 24 godzin tygodniowo

5) tyflopedagog - 24 godziny tygodniowo

6) oligofrenopedagog - 24 godzin tygodniowo

7) nauczyciel wspomagający - 25 godzin tygodniowo

3) pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie

§ 2. Traci moc uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 22 lipca 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe