Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/148/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 24 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 i art. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala :

§ 1. W uchwale Nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 5405) § 3 otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe