Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. W uchwale Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się w następujących załącznikach zmiany:

1) w załączniku Nr 1 część J wykreśla się w zdaniu pierwszym wyrazy "Oświadczenie i" oraz skreśla się zdanie drugie "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą" - wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 część G wykreśla się w zdaniu pierwszym wyrazy "Oświadczenie i" oraz wykreśla się zdanie drugie "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą" - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 3 część H wykreśla się w zdaniu pierwszym wyrazy "Oświadczenie i" oraz wykreśla się zdanie drugie "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą" - wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały,

4) w załączniku Nr 4 część F wykreśla się w zdaniu pierwszym wyrazy "Oświadczenie i" oraz skreśla się zdanie drugie "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą" - wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/127/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/127/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/127/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/127/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe