Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/153/2016 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 stycznia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późn. zm.) i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XII/131/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 dodaje się punkty 148, 149 i 150:

Lp.

Inkasent

Obiekt, w którym świadczone są usługi
w zakresie zakwaterowania

148)

Pani Halina Makula

Apartament Serce Ustronia
43-450 Ustroń, ul. Ogrodowa 2

149)

Pan Remigiusz Jankowski prowadzący firmę pod nazwą PAREM REMIGIUSZ JANKOWSKI

32-329 Bolesław , ul. Browarna 3a

Apartament Parem
43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 56C/6/2

150)

Pan Władysław Maciuszek prowadzący firmę pod nazwą Wynajem pokoi gościnnych Maciuszek Władysław

43-450 Ustroń, ul. Pawła Lipowczana 2

Pokoje Gościnne

43-450 Ustroń, ul. P. Lipowczana 2

2) w § 3 ust. 1 punkty 31, 92, 136 i 143 otrzymują brzmienie:

31)

Pan Andrzej Szczepanek prowadzący firmę pod nazwą HUGART HOTELS Andrzej Szczepanek

44-200 Rybnik, ul. Chełmońskiego 1

Ośrodek Wypoczynkowy "Kolejarz"
43-450 Ustroń, ul. Stroma 2

92)

Pan Krzysztof Sitarski prowadzący firmę pod nazwą SITARSKI KRZYSZTOF KONTENT KLIENT

43-450 Ustroń, ul. Brzozowa 13A lok.14

Apartament Ustronny

43-450 Ustroń, ul. Brzozowa 13A lok.14

136)

Pani Janina Tobiasz

MONTEBELLO BIZNES & SPA

43-450 Ustroń, ul. Turystyczna 8

143)

Pan Eugeniusz Niewolik

Ośrodek Terapii Uzależnień "Przy Wiśle"

43-450 Ustroń, ul. Lipowska 39A

3) w § 3 ust. 1 wykreśleniu ulega punkt 133.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Artur Kluz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe