Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu w Częstochowie

z dnia 6 kwietnia 2016r.

do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Częstochowie w sprawie realizowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 15 części zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

zawarty w Częstochowie pomiędzy:

Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:

Ryszarda Stefaniaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy

a Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez:

Andrzeja Kwapisza - Starostę Częstochowskiego

Henryka Kasiurę - Wicestarostę Częstochowskiego

o następującej treści:

§ 1. Strony wprowadzają zmianę w zawartym porozumieniu polegającą na zmianie w § 2 ust.2, który otrzymuje brzmienie: "2.Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań określonych w § 1 ust.3, według załącznika nr 1 do porozumienia wynosi w 2016 roku 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i będzie ustalana corocznie w formie aneksu do porozumienia ".

§ 2. Załącznik nr 1 do porozumienia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron a piąty egzemplarz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak

Starosta Częstochowski


Andrzej Kwapisz


Wicestarosta Częstochowski


Henryk Kasiura


Załącznik do Aneksu Nr 15
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Lp.

Zadania

Plan wg Uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Powiatu w Częstochowie
z dnia 22 marca 2016 r.

1.

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

75.000

1.1

finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11

19.000

1.2

przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12 a

23.000

1.3

dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego art. 13

0

1.4

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń lub nabycie urządzeń w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy oraz rozpoznanie przez służby medycyny potrzeb art. 26

0

1.5

zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy art.26 d

0

1.6

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26 e

33.000

1.7

finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 40

0

1.8

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe