| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 159/XXII/2016 Rady Gminy Konopiska

z dnia 3 czerwca 2016r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 72 w związku z art. 91b ust. 1 i 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Oddziału ZNP w Konopiskach dnia 29 kwietnia 2016 roku, Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach środków finansowych przeznaczonych corocznie w budżecie gminy na pomoc zdrowotną w formie Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 58/VII/2007 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 109, poz.2190).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


Edward Bałdyga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 159/XXII/2016
Rady Gminy Konopiska
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Regulamin
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Niniejszy regulamin określa:

1) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

2) warunki i sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) organie prowadzącym -należy przez to rozumieć Gminę Konopiska;

2) placówce oświatowej -należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska;

3) nauczycielu -należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych obecnie zatrudnionych w szkołach oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wywodzących się ze szkół, o których mowa w pkt. 2;

4) Wójcie -należy przez to rozumieć Wójta Gminy Konopiska;

5) urzędzie -należy przez to rozumieć Urząd Gminy Konopiska;

6) wniosku -należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej;

7) wnioskodawcy -należy przez to rozumieć nauczyciela, o którym mowa w pkt. 3;

8) funduszu zdrowotnym -należy przez to rozumieć środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

9) świadczeniu -należy przez to rozumieć świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

10) najniższemu wynagrodzeniu -należy przez to rozumieć wynagrodzenie ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 2.
Rodzaje świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej

§ 3. 1. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa corocznie uchwała budżetowa. Kwota ta nie może przekroczyć 0,1 % planowanych na dany rok wydatków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Z środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną mają prawo korzystać nauczyciele, którzy ponoszą koszty związane z:

1) leczeniem z powodu choroby;

2) korzystaniem z pomocy specjalistycznej, specjalistycznymi badaniami;

3) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu;

4) długotrwałą rehabilitacją, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkowymi.

§ 4. 1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia finansowego w danym roku kalendarzowym.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być powtórnie przyznana w danym roku kalendarzowym.

3. W przypadku braków środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenia będą przyznawane w części lub nie będą przyznawane.

4. Wysokość przyznawanego świadczenia uzależniona jest od:

1) wysokości ponoszonych przez nauczyciela kosztów leczenia lub rehabilitacji,

2) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela,

L.p.

Wysokość dochodu brutto na osobę w rodzinie nauczyciela z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

Kwota dofinansowania z funduszu zdrowotnego w % poniesionych kosztów leczenia

1.

do 100 % najniższego wynagrodzenia

30 %

2.

od 100 % do 150 % najniższego wynagrodzenia

25 %

3.

od 150 % do 200 % najniższego wynagrodzenia

20 %

4.

od 200 % do 300 % najniższego wynagrodzenia

15 %

5.

od 300 % powyżej

10 %

Rozdział 3.
Warunki przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej

§ 5. 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela w terminie do dnia 10 czerwca lub 30 listopada danego roku wniosku o przyznanie pomocy na druku, który wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie w związku z przewlekłą chorobą lub pobytem szpitalnym, dokumenty potwierdzające korzystanie z konsultacji i lekarskich badań specjalistycznych oraz dokumenty potwierdzające potrzebę długotrwałej rehabilitacji, w tym związanej z chorobami zawodowymi i powypadkowymi;

2) dokumenty potwierdzające poniesione w roku złożenia wniosku koszty leczenia (imienne rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dokumenty potwierdzające koszty

przejazdu do placówek medycznych np. oświadczenie wnioskodawcy);

3) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny wnioskodawcy pozostającej

we wspólnym gospodarstwie domowym ;

3. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do uzyskania świadczenia.

Rozdział 4.
Sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia nauczyciel kieruje do Wójta Gminy.

2. Wnioski o przyznanie świadczenia dla nauczycieli są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń dwa razy

w roku budżetowym w czerwcu i grudniu.

3. Wnioski o przyznanie świadczenia osoba uprawniona (nauczyciel) może składać 1 raz w roku budżetowym z wyjątkiem opisanym w § 4 ust. 2.

§ 7. 1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym Wójt Gminy powołuje Komisję Zdrowotną w składzie:

1) dwóch przedstawicieli organu prowadzącego;

2) dyrektorzy szkół, zespołów szkół i przedszkoli;

3) przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

2. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu.

3. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na pół roku, w uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji mogą odbywać się częściej.

4. Opinie Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

5. Wnioski i decyzje Komisja przedstawia Wójtowi do akceptacji i zatwierdzenia.

6. W przypadku odmowy przyznania pomocy zdrowotnej, sporządza się pisemne uzasadnienie

7. Wnioski nauczycieli są ewidencjonowane w rejestrze wg załącznika nr 2 do regulaminu.

8. Członkowie Komisji składają oświadczenia o tajemnicy danych osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej.

9. Obsługę administracyjną i wypłatę przyznanej nauczycielowi pomocy zdrowotnej zapewnia Urząd Gminy Konopiska.

Załącznik nr 1

do Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Konopiska.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

1. Wnioskodawca ( imię i nazwisko)...............................................................................

2. Adres zamieszkania i nr tel.............................................................................................

3. Szkoła (placówka), w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

..............................................................................................................................................

4. Wymiar czasu pracy………………………………………………………..

5. Potwierdzenie zatrudnienia ……………………………………………….

/data i podpis pracodawcy/

6. Nr konta wnioskodawcy na jakie ma być przelana kwota ewentualnej pomocy zdrowotnej……………………………………………………………………………

WÓJT GMINY KONOPISKA

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.


Uzasadnienie

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku dołączam w załączeniu następujące dokumenty:

?aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie w związku z przewlekłą chorobą lub pobytem szpitalnym

?dokumenty potwierdzające korzystanie z konsultacji i lekarskich badań specjalistycznych oraz dokumenty potwierdzające potrzebę długotrwałej rehabilitacji, w tym związanej z chorobami zawodowymi i powypadkowymi

? rachunki za leczenie specjalistyczne

? rachunki za zakup środków pomocniczych

? inne (proszę wymienić jakie):

Oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny

Nazwisko i imię

nauczyciela

Dochód * rodziny

( brutto) z ostatnich 3 miesięcy

Ilość członków

rodziny będących na

wspólnym

gospodarstwie

Dochód brutto na członka rodziny

Poniesione koszty

leczenia wg

załączonych dokumentów

Wyliczenie relacji koszty leczenia/dochód na członka rodziny

D= B:C

E:D=F

A

B

C

D

E

F

* Przez dochód rodziny, o którym mowa w załączniku należy rozumieć wartość wszystkich źródeł dochodu rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy.

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, poświadczam

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku.

Oświadczam jednocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do jego zaopiniowania i przyznania świadczenia.

................................................

(Data i podpis wnioskodawcy)

Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................

Podpisy członków Komisji Zdrowotnej:

1………………………………………………………………….

2………………………………………………………………….

3………………………………………………………………….

4………………………………………………………………….

5………………………………………………………………….

6………………………………………………………………….

7………………………………………………………………….

8………………………………………………………………….

9………………………………………………………………….

10……………………………………….……………………….

11……………………………………….……………………….

12……………………………………….……………………….

Wójt Gminy Konopiska

a) przyznaje

Pani/Panu............................................................................................................

Bezzwrotną pieniężną zapomogę zdrowotną w wysokości................................

b) odmawia Pani/Panu

............................................................................................................................

przyznania zapomogi zdrowotnej z powodu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(uzasadnienie)

......................................................................

(data i podpis Wójta Gminy Konopiska)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 159/XXII/2016
Rady Gminy Konopiska
z dnia 3 czerwca 2016 r.

do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

Rok

Imię i nazwisko nauczyciela

Miejsce zatrudnienia (czynny zawodowo/emeryt)

Cel pomocy zdrowotnej

Wnioskowana kwota pomocy zdrowotnej

Przyznana kwota pomocy zdrowotnej

Uwagi

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »