Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 262/XX/16 Rady Miasta Żory

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie nadania odcinkom dróg nazw: Słowińska, Turkusowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art 8 ust. 1a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

RADA MIASTA
uchwala

§ 1. Nadać nazwę:

1) Słowińska - drodze bocznej od ul. Pszczyńskiej, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1 do uchwały,

2) Turkusowa - drodze łączącej ul. Południową z ul. Dworską, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 2 do uchwały.

§ 2. Grunty, na których położone są ww. drogi, stanowią własność Gminy Żory, osób fizycznych
i prawnych. Dla dróg zlokalizowanych na terenach będących własnością osób fizycznych i prawnych uzyskano pisemne zgody właścicieli.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 262/XX/16
Rady Miasta Żory
z dnia 23 czerwca 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 262/XX/16
Rady Miasta Żory
z dnia 23 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe