Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 122/XV/2016 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 23 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo - wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Kłobucki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i ust. 6a, art. 91d pkt 1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zarządem Oddziału w Kłobucku i w Krzepicach, Zarządem Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" w Częstochowie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 180/XXV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo - wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonych przez Powiat Kłobucki, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dodatek motywacyjny dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego przyznaje się w wysokości od 3% do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z najwyższym poziomem wykształcenia.";

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1 określa poniższa tabela:

Lp.

Stanowisko, funkcja

Liczba oddziałów

Wysokość dodatku
w zł

1.

Dyrektor szkoły

do 8 oddziałów

do 900

9 - 16 oddziałów

800 - 1 400

17 - 21 oddziałów

1 000 - 1 600

22 - 30 oddziałów

1 200 - 1 800

powyżej 30 oddziałów

1 400 - 2 000

2.

Wicedyrektor szkoły

do 16 oddziałów

450 - 800

17 - 21 oddziałów

500 - 1 000

22 - 30 oddziałów

550 - 1 200

powyżej 30 oddziałów

600 - 1 400

3.

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

800 - 1 200

4.

Kierownik szkolenia praktycznego

100 - 500

"

3) w § 4 ust. 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

powierzenia wychowawstwa, opiekuna klasy - w wysokości 150 zł".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe