Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/452/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 14 lipca 2016r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 6a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami), w porozumieniu z Zarządem Województwa Śląskiego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu Zabrze, na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miasta Gliwice
uchwala

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg powiatowych ulice: Jana Śliwki (od skrzyżowania z Drogową Trasą Średnicową do ul. Toszeckiej), Świętojańską (od skrzyżowania z ul. Toszecką do ul. Tarnogórskiej), Tarnogórską (od skrzyżowania z ul. Świętojańską do węzła z al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego) oraz al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (od węzła z ul. Tarnogórską do autostrady A1), po pozbawieniu ich kategorii dróg krajowych w trybie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

§ 2. Ustalić przebieg ciagu ulic, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/452/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 14 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

przebieg drogi powiatowej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe