REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1414/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2013 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich

Strony 15 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1415/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowania wysokości składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2013 r.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1416/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowania ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1417/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające formę dokumentulaissez-passerwydawanego przez Unię Europejską

Strony 26 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1418/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące planów produkcji i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Strony 40 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Strony 43 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1420/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenia (WE) nr 347/96, (WE) nr 1924/2000, (WE) nr 1925/2000, (WE) nr 2508/2000, (WE) nr 2509/2000, (WE) nr 2813/2000, (WE) nr 2814/2000, (WE) nr 150/2001, (WE) nr 939/2001, (WE) nr 1813/2001, (WE) nr 2065/2001, (WE) nr 2183/2001, (WE) nr 2318/2001, (WE) nr 2493/2001, (WE) nr 2306/2002, (WE) nr 802/2006, (WE) nr 2003/2006, (WE) nr 696/2008 i (WE) nr 248/2009 w następstwie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Strony 48 - 50 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 51 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2013 r. ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla urządzeń do przetwarzania obrazu(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9097) 

Strony 53 - 63 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 grudnia 2013 r. potwierdzająca lub zmieniająca średnie indywidualne poziomy emisji CO2oraz docelowe indywidualne poziomy emisji dla producentów nowych lekkich samochodów dostawczych w roku kalendarzowym 2012 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9184)

Strony 64 - 73 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9205)

Strony 74 - 82 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocyde minimis 

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocyde minimisw sektorze rolnym

Strony 9 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (EU) nr 1409/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności(EBC/2013/43)

Strony 18 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1410/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 45 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1411/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Strony 47 - 49 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/798/WPZiB z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej

Strony 51 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania przez Królestwo Hiszpanii przejściowego planu krajowego, o którym mowa w art. 32 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9089)

Strony 53 - 57 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wkładu finansowego Unii na 2013 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Francję, Niderlandy, Niemcy, Portugalię i Hiszpanię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8999)

Strony 58 - 64 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci oraz uchylenia decyzji 2007/60/WE zmienionej decyzją 2008/593/WE

Strony 65 - 67 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2013 Rady Współpracy UE-Irak z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wewnętrznych Rady Współpracy i Komitetu Współpracy

Strony 68 - 73 Pobierz pdf

Decyzja Rady Współpracy UE-Irak nr 2/2013 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie powołania trzech wyspecjalizowanych podkomitetów i przyjęcia zakresów ich uprawnień

Strony 74 - 77 Pobierz pdf

Zalecenie Rady stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji planu działania UE-Maroko w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa wdrażającego szczególny status (2013-2017)

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2013 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób

Strony 79 - 87 Pobierz pdf

REKLAMA