REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 610/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), konwencję wykonawczą do układu z Schengen, rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 i (WE) nr 539/2001 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 i (WE) nr 810/2009 (Dz.U. L 182 z 29.6.2013)

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz.U. L 118 z 22.4.2014)

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii o wzajemnym dostępie do zasobów rybołówstwa w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 824/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i dwóch zastępców członków z Niemiec

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 818/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 819/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 820/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 822/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do reguł pochodzenia w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych dla rowerów produkowanych w Kambodży w związku z korzystaniem w ramach kumulacji z części rowerowych pochodzących z Malezji

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 823/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE w odniesieniu do szablonu stosowanego do przekazywania informacji dotyczących planowania gotowości i reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5180)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 812/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Salame Piacentino (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 813/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Coppa Piacentina (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 814/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pancetta Piacentina (ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 815/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 816/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 817/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres lipiec 2014 r.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję Atalanta/1/2014

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniająca załączniki do decyzji 92/260/EWG w odniesieniu do odprawy czasowej zarejestrowanych koni pochodzących z Kostaryki i do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do pozycji dotyczących Brazylii i Kostaryki w wykazie państw trzecich i części ich terytoriów, z których dopuszcza się przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5166)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 lipca 2014 r. dotycząca pewnych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5417)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2014 wspólnego komitetu Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego komitetu

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Protokół o sprostowaniu do Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podpisanej w Luksemburgu i Brukseli w dniu, odpowiednio, 24 czerwca i 26 czerwca 2013 r.( Dz.U. L 210 z 6.8.2013 )

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 810/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA