REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie Rady (UE) nr 811/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków z Estonii i dwóch zastępców członków z Estonii

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady 2014/499/WPZiB z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zastosowania przez Unię klauzuli solidarności ( Dz.U. L 192 z 1.7.2014 )

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Komisji 2014/93/UE z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 798/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 799/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory rocznych i końcowych sprawozdań z wykonania w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 800/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające zasady sprawozdawczości i inne kwestie praktyczne dotyczące finansowania wsparcia operacyjnego w ramach programów krajowych oraz w ramach specjalnego programu tranzytowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 801/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. określające harmonogram oraz inne warunki realizacji związane z mechanizmem przydziału zasobów na unijny program przesiedleń w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 802/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory dla programów krajowych oraz warunki, jakie musi spełniać elektroniczny system wymiany danych między Komisją a państwami członkowskimi w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 803/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 412/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 804/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 w zakresie zmniejszeń kwot pomocy za zbyt późne złożenie pojedynczych wniosków i wniosków o przydział uprawnień do płatności w odniesieniu do niektórych obszarów we Włoszech dotkniętych powodziami w 2014 r.

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 805/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/496/WPZiB z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie aspektów wdrażania, działania i użytkowania europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej i uchylająca wspólne działanie 2004/552/WPZiB

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Xylella fastidiosa (Well i Raju) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5082)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji nr 2 Wspólnego Komitetu Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wniosku Republiki Mołdawii o przystąpienie jako umawiająca się strona do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (Dz.U. L 217 z 23.7.2014)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 796/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 797/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/491/WPZiB z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję 2013/189/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 790/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 125/2014

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 791/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 792/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA