REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/23 z dnia 11 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotyczącej podziału spółek akcyjnych ( Dz.U. L 378 z 31.12.1982 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 1, s. 50)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/19 z dnia 8 stycznia 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 5 stycznia 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1918/2006 na oliwę z oliwek pochodzącą z Tunezji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/20 z dnia 8 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/21 z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/17 określającą zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2015/51)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2016/22 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu okowit z owoców pestkowych i okowit z wytłoków z owoców pestkowych karbaminianem etylu i ograniczania tego zanieczyszczenia oraz w sprawie uchylenia zalecenia 2010/133/UE

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do Umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych ( Dz.U. L 333 z 19.12.2015 )

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/15 z dnia 7 stycznia 2016 r. zatwierdzające program zwalczania salmonelli u kur niosek w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii oraz zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w wykazie państw trzecich, z których jaja spożywcze mogą być wprowadzane do Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/16 z dnia 7 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/17 z dnia 7 stycznia 2016 r. zezwalająca Zjednoczonemu Królestwu na wprowadzenie na swoim terytorium zakazu wprowadzania do obrotu odmiany konopi ujętej we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych na podstawie dyrektywy Rady 2002/53/WE

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników [2016/18]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/12 z dnia 6 stycznia 2016 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/13 z dnia 6 stycznia 2016 r. zmieniające po raz 240. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/14 z dnia 6 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/4 z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w odniesieniu do zasadniczych wymagań w zakresie ochrony środowiska

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/5 z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wdrożenia podstawowych wymogów w zakresie ochrony środowiska

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 z dnia 5 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/8 z dnia 5 stycznia 2016 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2017 r. dotyczącego samozatrudnienia

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/10 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2016/11 z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1 z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazatu, boskalidu, cyjazofamidu, cyromazyny, dazometu, ditiokarbaminianów, fluazifopu-P, mepanipirymu, metrafenonu, pikloramu, propamokarbu, pirydabenu, pyriofenonu, sulfoksafloru, tebukonazolu, tebufenpiradu i tiramu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2 z dnia 4 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/3 z dnia 18 listopada 2015 r. ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych w ramach wspólnych zespołów nadzorczych Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (EBC/2015/36)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA