REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/113 z dnia 28 stycznia 2016 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz stalowych prętów zbrojeniowych o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/114 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych na 2017 r. odnoszących się do zdrowia i zdrowia dzieci

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/115 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do jednego producenta eksportującego zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/116 z dnia 28 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/117 z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 dla podokresu styczeń 2016 r.

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/118 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wdrożenia przez operację EUNAVFOR MED SOPHIA rezolucji 2240 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA/1/2016)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/119 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję 2011/72/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/120 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wskazania eXtensible Business Reporting Language 2.1 na potrzeby dokonywania odniesień w zamówieniach publicznych

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2016 Komitetu Mieszanego UE–Szwajcaria z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany protokołu nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2016/121]

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2016 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającej załączniki 1, 3, 4 i 7 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób [2016/122]

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/72 z dnia 22 stycznia 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2016 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz – w odniesieniu do unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/104

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/98 z dnia 16 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określania ogólnych warunków funkcjonowania kolegiów organów nadzoru

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/99 z dnia 16 października 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące ustalania zasad operacyjnego funkcjonowania kolegiów organów nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/100 z dnia 16 października 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne określające procedurę wspólnej decyzji w odniesieniu do wniosków o niektóre zezwolenia w zakresie nadzoru ostrożnościowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/101 z dnia 26 października 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny zgodnie z art. 105 ust. 14

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/102 z dnia 19 stycznia 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (ChOG)]

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/103 z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS)

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/104 z dnia 27 stycznia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla rzadkich gatunków przeżuwaczy rzeźnych i utrzymywanych do celów produkcji mleka (posiadacz zezwolenia Prosol SpA)

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/105 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji bifenyl-2-ol jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 4, 6 i 13

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/106 z dnia 27 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/107 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca cybutryny jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 21

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/108 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca nadtlenku 2-butanonu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1 i 2

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/109 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 6 i 9

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/110 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca triklosanu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 1

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

REKLAMA