REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Informacja o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej, strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/67 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, chlorotalonilu, difenyloaminy, flonikamidu, fluazynamu, fluoksastrobiny, halauksyfenu metylu, propamokarbu, protiokonazolu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/68 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnych procedur i specyfikacji koniecznych do wzajemnego połączenia elektronicznych rejestrów kart kierowcy

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/69 z dnia 21 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/61 z dnia 20 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/62 z dnia 20 stycznia 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz i wnioskami o przyznanie uprawnień do przywozu złożonymi od dnia 1 do dnia 7 stycznia 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/63 z dnia 15 stycznia 2016 r. dotycząca przystąpienia Chorwacji do Konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/64 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2015/34)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2015/35)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/66 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2015/40)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 ( Dz.U. L 149 z 20.5.2014 )

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Informacja o wejściu w życie Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską a Wyspami Owczymi włączającej Wyspy Owcze na zasadzie stowarzyszenia do programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „Horyzont 2020”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (Euratom) 2016/52 z dnia 15 stycznia 2016 r. określające maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego oraz uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87 oraz rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 944/89 i (Euratom) nr 770/90

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/53 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dietofenkarbu, mezotrionu, metosulamu i pirymifosu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/54 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do wpisu do unijnego wykazu substancji aromatycznych gamma-glutamylo-walilo-glicyny

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/55 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/56 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania wyciągów z rozmarynu (E 392) w tłuszczach do smarowania

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/57 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu oraz produktów drobiowych, w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w stanie Minnesota

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/58 z dnia 19 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/59 z dnia 19 stycznia 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości, których dotyczą wnioski o pozwolenie na przywóz złożone w okresie od dnia 1 do dnia 7 stycznia 2016 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 341/2007 na czosnek

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych ( Dz.U. L 96 z 29.3.2014 )

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 204/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/45 z dnia 18 stycznia 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy [Prekmurska gibanica (GTS)]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/46 z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oksadiksylu i spinetoramu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA