REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Protokół o sprostowaniu do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.( Dz.U. C 306 z 17.12.2007 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/888 z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/323 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju w odniesieniu do płatności rat

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/889 z dnia 6 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/890 z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 ( Dz.U. L 163 z 15.6.2013 )

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz.U. L 187 z 26.6.2014 )

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/885 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „eprinomektyna”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/886 z dnia 3 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/887 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3215)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/869 z dnia 27 maja 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca do dnia 29 czerwca 2016 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/880 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2016/882 z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów językowych

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2016/883 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących środków bezpieczeństwa, stopni alarmowych i zarządzania sytuacjami kryzysowymi w Komisji na podstawie art. 21 decyzji (UE, Euratom) 2015/443 w sprawie bezpieczeństwa w Komisji

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/884 z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/88/UE tymczasowo zawieszającą przywóz z Bangladeszu środków spożywczych zawierających liście pieprzu betelowego lub składających się z nich („pieprz żuwny”) w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3181)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych ( Dz.U. L 139 z 26.5.2016 )

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/535 z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do włączenia Singapuru do wykazu krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii świeżego mięsa ( Dz.U. L 89 z 6.4.2016 )

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/870 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego na okres czterech lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/871 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej amitrol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/872 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej izoproturon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/873 z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/874 z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/943 w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz suszonej fasoli z Nigerii

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/875 z dnia 1 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/876 z dnia 1 czerwca 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 20 maja 2016 r. do dnia 27 maja 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2081, w odniesieniu do niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA