REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja Rady (UE) 2016/630 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ds. Readmisji ustanowionego na mocy Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w odniesieniu do zalecenia dotyczącego wniosków o readmisję wymagających zorganizowania rozmowy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) ( Dz.U. L 341 z 24.12.2015 )

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych ( Dz.U. L 336 z 23.12.2015 )

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/647 z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające po raz 245. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/648 z dnia 25 kwietnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/649 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie środka pomocy SA.24123 (12/C) (ex 11/NN) wdrożonego przez Niderlandy – Domniemana sprzedaż gruntu poniżej ceny rynkowej przez gminę Leidschendam-Voorburg (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 85)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/650 z dnia 25 kwietnia 2016 r. ustanawiająca normy dotyczące oceny bezpieczeństwa kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu i pieczęci na podstawie art. 30 ust. 3 i art. 39 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/71 z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniającego załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1-metylcyklopropenu, flonikamidu, flutriafolu, kwasu indolilooctowego, kwasu indolilo-3-masłowego, petoksamidu, pirymikarbu, protiokonazolu i teflubenzuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( Dz.U. L 20 z 27.1.2016 )

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/635 z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2870/2000 w odniesieniu do niektórych metod referencyjnych dla analizy napojów spirytusowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/636 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej izomaślan Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraen-1-ylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/637 z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/638 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej octan Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/639 z dnia 22 kwietnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2016/640 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie mianowania pięciu członków Trybunału Obrachunkowego

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2016/641 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/642 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Rumunię

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/643 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/644 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.31855 (11/C, ex N 503/10), jakiej Cypr planuje udzielić na restrukturyzację Centralnej Rzeźni w Kofinos (notyfikowana jako dokument C(2015) 58)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/645 z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3261)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/620 z dnia 21 kwietnia 2016 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2425

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/621 z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/622 z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/623 z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 498/2012 w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA