REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/60 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie izoeugenolu jako dodatku paszowego dla świń, przeżuwaczy i koni z wyjątkiem tych, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi, i zwierząt domowych

Strony 177 - 177 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/61 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 4-alilo-2,6-dimetoksyfenolu oraz octanu eugenylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem ryb i drobiu

Strony 181 - 181 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/62 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie aldehydu 3-(metylotio)propionowego, 3-(metylotio)propionianu metylu, allilotiolu, siarczku dimetylu, siarczku dibutylu, disiarczku diallilu, trisiarczku diallilu, trisiarczku dimetylu, disiarczku dipropylu, izotiocyjanianu allilu, disiarczku dimetylu, 2-metylobenzeno-1-tiolu, butanotianu S-metylu, disiarczku allilu metylu, 3-(metylotio)propan-1-olu, 3-(metylotio)heksan-1-olu, 1-propano-1-tiolu, siarczku diallilu, 2,4-ditiapentanu, 2-metylo-2-(metyloditio)propanalu, 2-metylopropano-1-tiolu, metylosulfinylometanu, propano-2-tiolu, 3,5-dimetylo-1,2,4-tritiolanu i 2-metylo-4-propylo-1,3-oksatianu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 186 - 186 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/63 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie alkoholu benzylowego, alkoholu 4-izopropylobenzylowego, benzaldehydu, aldehydu 4-izopropylobenzylowego, aldehydu salicylowego, aldehydu p-toluilowego, aldehydu 2-metoksybenzylowego, kwasu benzoesowego, octanu benzylu, maślanu benzylu, mrówczanu benzylu, propionianu benzylu, heksanianu benzylu, izomaślanu benzylu, izowalerianianu benzylu, salicylanu heksylu, fenylooctanu benzylu, benzoesanu metylu, benzoesanu etylu, benzoesanu izopentylu, salicylanu pentylu i benzoesanu izobutylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz na stosowanie aldehydu p-weratrowego i kwasu galusowego jako dodatków paszowych dla niektórych gatunków zwierząt

Strony 214 - 214 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/64 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie glicyryzynianu amonu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 242 - 242 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/65 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 1-izopropylo-4-metylobenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, beta-kariofylenu, kamfenu, 1-izopropenylo-4-metylobenzenu, delta-3-karenu i d-limonenu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 246 - 246 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/66 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu taninowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 259 - 259 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/75 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (Euratom) 2017/76 z dnia 21 listopada 2016 r. zatwierdzająca zawarcie, przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/77 z dnia 16 stycznia 2017 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/78 z dnia 15 lipca 2016 r. określające przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112 oraz jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 w odniesieniu do ochrony prywatności i danych użytkowników tych systemów

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/79 z dnia 12 września 2016 r. ustanawiające szczegółowe wymogi techniczne i procedury badań w zakresie homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112, pokładowych oddzielnych zespołów technicznych i komponentów opartych na numerze 112 eCall oraz uzupełniające i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 w odniesieniu do wyłączeń i mających zastosowanie norm

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/80 z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/81 z dnia 16 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/82 z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/83 z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2017/84 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie monitorowania węglowodorów olejów mineralnych w żywności oraz w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ( Dz.U. L 132 z 29.5.2015 )

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/37 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wspólny instrument interpretacyjny dotyczący kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Oświadczenia, które mają zostać włączone do protokołu posiedzenia Rady

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/38 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie tymczasowego stosowania Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Strony 1080 - 1080 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/72 z dnia 23 września 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki udzielania zezwoleń dotyczących stosowania danych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA