REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/168 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wskazania specyfikacji technicznych ustanowionych przez grupę zadaniową ds. inżynierii internetowej na potrzeby dokonywania odniesień w zamówieniach publicznych

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa nr 1/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian w dodatkach 1, 2 i 4 do załącznika 4 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi [2017/169]

Strony 155 - 155 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych ( Dz.U. L 139 z 26.5.2016 )

Strony 169 - 169 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/148 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2016/45)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacja o wejściu w życie umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony danych osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie umowy ramowej między UE a Stanami Zjednoczonymi o ochronie danych osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych („umowa ramowa”)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/156 z dnia 17 stycznia 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Foin de Crau (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/157 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odnowienia substancji czynnej tiabendazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/158 z dnia 30 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2017/159 z dnia 19 grudnia 2016 r. wdrażająca Umowę w sprawie wdrożenia Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. zawartą dnia 21 maja 2012 r. między Generalną Konfederacją Spółdzielni Rolniczych przy Unii Europejskiej (COGECA), Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) oraz Stowarzyszeniem Krajowych Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze Rybołówstwa w Unii Europejskiej (EuropĂŞche)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1969 z dnia 12 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( Dz.U. L 307 z 15.11.2016 )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji nr 1/2016 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 16 listopada 2016 r. dotyczącej zmiany załącznika 10 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi [2017/51] ( Dz.U. L 7 z 12.1.2017 )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/127 z dnia 20 stycznia 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 r. dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz dla unijnych statków rybackich w niektórych wodach nienależących do Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/149 z dnia 27 stycznia 2017 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/150 z dnia 27 stycznia 2017 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1127

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/151 z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Unii drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/152 z dnia 27 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/153 z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję 2011/72/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/154 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2016/1136

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/155 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 483)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1825 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 901/2014 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców ( Dz.U. L 279 z 15.10.2016 )

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

Sprostowanie do informacji dotyczącej wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych ( Dz.U. L 6 z 11.1.2017 )

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/128 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ( Dz.U. L 21 z 26.1.2017 )

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/135 z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1903 ustalające uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/136 z dnia 16 stycznia 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Ossau-Iraty (ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA