REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1235 z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniające po raz 270. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1236 z dnia 7 lipca 2017 r. ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1237 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu cyjanowodoru w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli wprowadzanych do obrotu i przeznaczonych dla konsumentów końcowych

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1238 z dnia 7 lipca 2017 r. poddające rejestracji przywóz niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1239 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uznania Etiopii zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4555)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1240 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4896)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1199 z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym przez klęski żywiołowe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1220 z dnia 16 czerwca 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Malatya KayÄąsÄąsÄą (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1221 z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do metody oznaczania emisji par (badanie typu 4)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1222 z dnia 26 czerwca 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kiełbasa biała parzona wielkopolska (ChOG)]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1223 z dnia 5 lipca 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Tomme de Savoie (ChOG)]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1224 z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1225 z dnia 16 czerwca 2017 r. uchylająca decyzję 2010/288/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1226 z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/544 zatwierdzającą program dostosowań makroekonomicznych Grecji (2015/1411)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1200 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1201 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1202 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1203 z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krzemu organicznego (monometylosilanetriolu) i soli wapniowych fosforylowanych oligosacharydów (POs-CaÂŽ) dodawanych do żywności i stosowanych w produkcji suplementów diety

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1204 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania słowackiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2403 ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1205 z dnia 5 lipca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2081, w odniesieniu do niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1206 z dnia 4 lipca 2017 r. ustalająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym drugiej raty za 2017 r.

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1207 z dnia 4 lipca 2017 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów ze zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4453)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1208 z dnia 4 lipca 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB119 (BCS-GHØØ5-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4457)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1209 z dnia 4 lipca 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery modyfikacje Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21 i produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4460)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1210 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie identyfikacji ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP) jako substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4462)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA