REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/184 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/185 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania niektórych przepisów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/186 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do wprowadzania do Unii przesyłek z niektórych państw trzecich w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/187 z dnia 2 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 28343) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Lactosan GmbH & Co. KG)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/188 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/189 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Podkomitetu ds. Zarządzania Sanitarnego i Fitosanitarnego, Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju, Podkomitetu ds. Ceł oraz Podkomitetu ds. Oznaczeń Geograficznych, ustanowionych na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego tych podkomitetów

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/190 z dnia 1 lutego 2017 r. upoważniająca Francję do zastosowania odstępstwa od niektórych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego dotyczących instalacji podzespołów zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (notyfikowana jako dokument C(2017) 458)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/191 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję 2010/166/UE w celu wprowadzenia nowych technologii i pasm częstotliwości na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 450)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2016/2240 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającej decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) ( Dz.U. L 337 z 13.12.2016 )

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/172 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do parametrów przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz lub kompost oraz w odniesieniu do warunków przywozu karmy dla zwierząt domowych i wywozu przetworzonego obornika

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/173 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 887/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 oraz Enterococcus faecium CECT 4515

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/174 z dnia 1 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/175 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla zakwaterowania turystycznego (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 299)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/176 z dnia 25 stycznia 2017 r. ustalająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla drewnopochodnych, korkopochodnych i bambusopochodnych pokryć podłogowych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 303)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/177 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zgodności z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 wspólnej propozycji utworzenia kolejowego korytarza towarowego zwanego „bursztynowym”(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 141)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/178 z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1111 w sprawie zgodności przedłożonego wspólnie przez zainteresowane państwa członkowskie wniosku dotyczącego przedłużenia kolejowego korytarza towarowego Morze Północne - Morze Bałtyckie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 142)

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/179 z dnia 1 lutego 2017 r. ustanawiająca procedury niezbędne do funkcjonowania grupy współpracy zgodnie z art. 11 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/160 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/161 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/162 z dnia 31 stycznia 2017 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2016 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2226 wprowadzające odliczenia od kwot połowowych roku 2016 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/163 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 113 - 113 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/165 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania jednego członka i dwunastu zastępców członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Francuską

Strony 121 - 121 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/166 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N), którą Portugalia planuje wdrożyć na rzecz Volkswagen Autoeuropa, Lda (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8232)

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/167 z dnia 30 stycznia 2017 r. zezwalająca tymczasowo Belgii, Republice Czeskiej, Francji i Hiszpanii na kwalifikację przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego określonych gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do dyrektywy Rady 2008/90/WE, produkowanych na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 60)

Strony 143 - 143 Pobierz pdf

REKLAMA