REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/632 z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/633 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1800 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej do obiektywnej skali stopni jakości kredytowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/634 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1799 w odniesieniu do tabel przyporządkowania określających związek między ocenami ryzyka kredytowego wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej a stopniami jakości kredytowej określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/635 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany załącznika XXII (Prawo spółek) oraz protokołu 37 (zawierającego wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/636 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie identyfikacji ftalanu dicykloheksylu (DCHP) jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. c) i f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2167)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/637 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1 800  MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie w odniesieniu do warunków technicznych istotnych dla funkcjonowania internetu rzeczy (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2261)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/638 z dnia 23 kwietnia 2018 r. ustanawiające środki nadzwyczajne zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu szkodliwego Spodoptera frugiperda (Smith) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2291)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprostowanie do Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych, podpisanej w Brukseli w dniu 4 października 2010 r.( Dz.U. L 288 z 5.11.2010 )

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/627 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/596 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014-2020)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/597 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/66/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/598 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/613 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia PHMB (1415; 4,7) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 4

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/614 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zatwierdzające azoksystrobinę jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 7, 9 i 10

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/615 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/616 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/617 z dnia 19 kwietnia 2018 r. upoważniająca Portugalię do przyznania pozwolenia na odstępstwo od pkt OPS 1.1100 ppkt 1.1 lit. b) załącznika III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2183)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/618 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/535/UE w odniesieniu do środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2227)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/619 z dnia 20 kwietnia 2018 r. niezatwierdzająca PHMB (1415; 4,7) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 5 i 6

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/620 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących komponentu usługowego programu Copernicus zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/621 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących komponentu kosmicznego programu Copernicus zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/622 z dnia 20 kwietnia 2018 r. niezatwierdzająca chlorofenu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 3

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/623 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2481)

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

REKLAMA