REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Sprostowanie do Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych podpisanej w Brukseli w dniu 30 listopada 2009 r.( Dz.U. L 56 z 6.3.2010 )

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/674 z dnia 17 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w odniesieniu do punktów ładowania dla pojazdów silnikowych kategorii L, zasilania statków żeglugi śródlądowej energią elektryczną z lądu i punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego na potrzeby transportu wodnego, oraz zmieniające tę dyrektywę w odniesieniu do złączy dla pojazdów silnikowych stosowanych do tankowania wodoru w stanie gazowym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/675 z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/676 z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 546/2011 wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/677 z dnia 3 maja 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania taumatyny (E 957) jako wzmacniacza smaku w niektórych kategoriach żywności

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/678 z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/679 z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej forchlorfenuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/680 z dnia 2 maja 2018 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla usług sprzątania pomieszczeń (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2503)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) ( Dz.U. L 243 z 15.9.2009 )

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 ( Dz.U. L 347 z 20.12.2013 )

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/670 z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych bromukonazol, buprofezyna, haloksyfop-P i napropamid

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/671 z dnia 2 maja 2018 r. poddające rejestracji przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/672 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie krajowego programu pomocy długoterminowej dla rolnictwa w północnych regionach Finlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8419)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/643 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/646 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylająca decyzję nr 2241/2004/WE

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Nota dotycząca wejścia w życie Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/666 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/312/UE w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2479)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/667 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. (EBC/2018/12)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany tabel III i IV w protokole 2 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r., z późniejszymi zmianami [2018/668]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego ( Dz.U. L 101 z 20.4.2018 )

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/660 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bentazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

REKLAMA