REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2160 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniająca dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2163 z dnia 17 grudnia 2019 r. ustalające wielkości progowe w odniesieniu do lat 2020 i 2021 do celów ewentualnego stosowania dodatkowych należności celnych przywozowych za niektóre owoce i warzywa

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2164 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2165 z dnia 17 grudnia 2019 r. zezwalające na zmianę specyfikacji nowej żywności „olej z kolendry Coriandrum sativum” na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2166 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/908/UE w odniesieniu do włączenia Serbii i Korei Południowej do wykazów państw trzecich i terytoriów trzecich, których wymogi nadzorcze i regulacyjne są uznawane za równoważne do celów traktowania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2167 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu strategicznego sieci dla funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej na lata 2020–2029

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2168 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków oraz ich zastępców w Radzie ds. Zarządzania Siecią oraz członków i ich zastępców w Europejskiej Komórce Koordynacji Kryzysowej ds. Lotnictwa dla funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w trzecim okresie odniesienia 2020–2024

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 9369)

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2153 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 319/2014

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2154 z dnia 16 grudnia 2019 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2020 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2019/37)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2156 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, odnośnie do przyjęcia zalecenia w sprawie zatwierdzenia przedłużenia okresu obowiązywania planu działania UE–Maroko na rzecz realizacji szczególnego statusu (2013–2017)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2157 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2019/38)

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE–Maroko nr 1/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przedłużenia o dwa lata okresu obowiązywania planu działania UE–Maroko na rzecz realizacji szczególnego statusu (2013–2017) [2019/2159]

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2100 z dnia 30 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/815 w odniesieniu do aktualizacji taksonomii, która ma być stosowana na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2145 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy, w imieniu Unii, w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2146 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wykonania aktualizacji na potrzeby rocznej, miesięcznej i krótkoterminowej miesięcznej statystyki energii

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2147 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/659 w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2148 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących zwalniania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów ze stacji kwarantanny i obiektów zapewniających izolację na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031

Strony 156 - 156 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2149 z dnia 13 grudnia 2019 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1379 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w odniesieniu do jednego chińskiego producenta eksportującego, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od tego producenta eksportującego i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Strony 159 - 159 Pobierz pdf

REKLAMA