REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania nr 1/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udziału Albanii, w charakterze obserwatora, w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz warunków tego udziału, w ramach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 168/2007 [2019/2232]

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2019 Komitetu UPG ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [2019/2233]

Strony 154 - 154 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2200 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2201 z dnia 1 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 o szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamknięcia łowisk krewetki północnej w cieśninie Skagerrak

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2202 z dnia 16 grudnia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Olio di Puglia” (ChOG)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2203 z dnia 16 grudnia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Sneem Black Pudding” (ChOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2204 z dnia 16 grudnia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Κρασοτύρι Κω” ((Krasotiri Ko)/”Τυρί της Πόσιας” (Tiri tis Possias) (ChOG))

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2205 z dnia 16 grudnia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę („Κριτσά” (Kritsa) (ChOG))

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2019/2206 z dnia 18 grudnia 2019 r. o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2207 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 39. posiedzeniu Organu Wykonawczego Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w odniesieniu do niektórych zmian Protokołu w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2208 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu UPG, ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia Protokołu nr 1 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2019/2209 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

Strony 152 - 152 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2019/2210 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Rady 2013/677/UE w sprawie upoważnienia Luksemburga do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 155 - 155 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2211 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/2031 stwierdzającą, na ograniczony okres, że ramy regulacyjne mające zastosowanie do kontrahentów centralnych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są równoważne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 157 - 157 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2212 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie niektórych przepisów dotyczących współpracy administracyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

Strony 159 - 159 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2213 z dnia 20 grudnia 2019 r. określająca praktyczne i operacyjne ustalenia dotyczące funkcjonowania elektronicznej bazy danych utworzonej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 w odniesieniu do niektórych form komunikacji prowadzonej na podstawie tego rozporządzenia

Strony 163 - 163 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2214 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2007/25/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom, w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 9428)

Strony 166 - 166 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2215 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2019/35)

Strony 168 - 168 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2216 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2019/36)

Strony 183 - 183 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2217 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2019/34)

Strony 184 - 184 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 ( Dz.U. L 189 z 20.7.2007 )

Strony 204 - 204 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2143 z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu ustanowionego na mocy Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej, w odniesieniu do zmiany załączników II i VIII do protokołu II do Umowy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Nota dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2178 z dnia 14 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 w celu dodania Związku Komorów do załącznika I

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2179 z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 481/2012 w odniesieniu do przydzielenia poszczególnym państwom kontyngentu taryfowego na wołowinę wysokiej jakości i wprowadzające odstępstwo od tego rozporządzenia wykonawczego na rok kontyngentowy 2019/2020

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA