REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1982 z dnia 28 listopada 2019 r. poddające rejestracji przywóz niektórych gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego i z żeliwa sferoidalnego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, po wznowieniu dochodzenia w celu wykonania wyroku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie T-650/17, w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1146 nakładającego ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego i z żeliwa sferoidalnego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez spółkę Jinan Meide Castings Co., Ltd

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1983 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/39 w odniesieniu do ponownego rozdziału pomocy unijnej

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1984 z dnia 28 listopada 2019 r. ustalające maksymalną wysokość dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1882

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Dyrektywa Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1985 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE i art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1986 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie mianowania pięciu członków i jednego zastępcy członka Komitetu Regionówzaproponowanych przez Rzeczpospolitą Polską

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1987 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek w odniesieniu do norm handlowych mających zastosowanie do oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1988 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/1989 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1990 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przekazania dyrektorowi Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Komisji Europejskiej niektórych uprawnień urzędnika zatwierdzającego w zakresie wypłacania wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów misji i zatwierdzonych kosztów podróży

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1991 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO) (EULEX KOSOWO/2/2019)

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1992 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2008 dotyczącą środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich poprzez przedłużenie okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8571)

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1993 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1994 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8745)

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Delegowanej Urzędu Nadzoru Efta nr 042/19/COL z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyłączenia świadczenia usług publicznych w zakresie transportu autobusowego w Norwegii z zakresu stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE [2019/…] ( Dz.U. L 259 z 10.10.2019 )

Strony 134 - 134 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1935 z dnia 13 maja 2019 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w odniesieniu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych ( Dz.U. L 301 z 22.11.2019 )

Strony 135 - 135 Pobierz pdf

Informacja o dacie podpisania oraz tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja o dacie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1964 z dnia 26 listopada 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie ciekłej L-lizyny, roztworu podstawowego, ciekłego monochlorowodorku L-lizyny, monochlorowodorku L-lizyny technicznie czystego i siarczanu L-lizyny jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1965 z dnia 26 listopada 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dihydratu molibdenianu sodu jako dodatku paszowego dla owiec

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1966 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania załączników II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1967 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1968 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie środka SA.21445 – C42/2006 wdrożonego przez Republikę Włoską jako wynagrodzenie za środki zgromadzone na rachunkach bieżących Poste Italiane zdeponowane w Skarbie Państwa (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5649)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1969 z dnia 26 listopada 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia IPBC do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1970 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do statusu „oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis)”, załącznik II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do statusu niektórych regionów Hiszpanii oficjalnie wolnych od brucelozy oraz załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do statusu „wolne od choroby Aujeszkyego” i zatwierdzenia programów zwalczania tej choroby w odniesieniu do niektórych regionów Włoch (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8378)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1971 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „Universal Feed Assurance Scheme” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA