REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1951 z dnia 25 listopada 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia tebukonazolu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1952 z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8592)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1939 z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w odniesieniu do pomocniczych strategii emisji (AES), dostępu do informacji z OBD pojazdu oraz informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, pomiaru emisji w okresach rozruchu zimnego silnika oraz użytkowania przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS) na potrzeby pomiaru liczby cząstek stałych odnośnie do pojazdów ciężkich

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1940 z dnia 15 listopada 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Paški sir” (ChNP)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1941 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte, w imieniu Unii Europejskiej, w ramach Komitetu UPG, ustanowionego na mocy Przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia listy arbitrów

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1942 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia karbendazymu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 9

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd I Papierów Wartościowych z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście działania ESMA

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych (rozporządzenia w sprawie systemu IMSOC) ( Dz.U. L 261 z 14.10.2019 )

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Regulamin – Dziewiąta kadencja Parlamentu – lipiec 2019

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 ( Dz.U. L 170 z 25.6.2019 )

Strony 129 - 129 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1934 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji i Rumunii do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1935 z dnia 13 maja 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w odniesieniu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczenia pewnych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach administracyjnych postępowań wyjaśniających/postępowań dyscyplinarnych/dochodzeń/innych czynności prowadzonych przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB/PS/2019/32)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczenia pewnych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach nieformalnej procedury przewidzianej polityką SRB dotyczącą ochrony godności i zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu (SRB/PS/2019/33)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczenia pewnych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach dochodzeń wewnętrznych w sprawie zdarzenia naruszającego ochronę prowadzonych przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB/ES/2019/34)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1932 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Ambasadorów AKP–UE, w odniesieniu do przyjęcia decyzji o przyjęciu środków przejściowych zgodnie z art. 95 ust. 4 umowy o partnerstwie AKP–UE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPBiO) 2019/1924 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządemRepubliki Mali w sprawie statusu misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Tłumaczenie Umowa między Unią Europejską a rządem Republiki Mali w sprawie statusu misji w dziedzinie WPBiO Unii Europejskiejw Mali (EUCAP Sahel Mali)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1925 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowaniaProtokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1926 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołuwykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1927 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie odstępstw od reguł dotyczących produktówpochodzących określonych w Umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru, które mają zastosowanie wgranicach rocznych kontyngentów na niektóre produkty z Singapuru

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1928 z dnia 19 listopada 2019 r. dostosowujące współczynnik korygujący do płatnościbezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego2019 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/916

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1929 z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca dodatek C do załącznika II do dyrektywy ParlamentuEuropejskiego i Rady 2009/48/WE w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w niektórychzabawkach w odniesieniu do formaldehydu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1930 z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/570 w odniesieniudo zdolności reagowania rescEU (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8130) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

REKLAMA