REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1931 z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UEw sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8424) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1920 z dnia 18 listopada 2019 r. obejmujące nazwę Ambt Delden (ChNP) ochroną napodstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1921 z dnia 18 listopada 2019 r. poprawiające duńską wersję językową rozporządzeniawykonawczego (UE) nr 873/2011 dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1922 z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego i naukowego,pkt 13 w części III załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawekw odniesieniu do aluminium (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1923 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeńkolei linowych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1870 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia(WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kwasu erukowego i cyjanowodoru w niektórych środkachspożywczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 289 z dnia 8 listopada 2019 r.)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1915 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1916 z dnia 15 listopada 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w odniesieniu do stosowania urządzeń aerodynamicznych montowanych z tyłu pojazdu zgodnie z dyrektywą Rady 96/53/WE

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1917 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 7. posiedzeniu zebrania Stron Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych w odniesieniu do niektórych zmian załącznika 3 do Porozumienia

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2011/299/WPZiB z dnia 23 maja 2011 r. zmieniającej decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu ( Dz.U. L 136 z 24.5.2011 )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 961/2010 ( Dz.U. L 088 z 24.3.2012 )

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1910 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 ParlamentuEuropejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego za rok odniesienia 2020 (Tekstmający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1911 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiejw ramach odpowiednich komitetów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do wnioskówdotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112,113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 i 150, w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do ogólnych przepisów technicznychnr 2, w odniesieniu do wniosku dotyczącego poprawek do wzajemnej rezolucji MR.1, w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawekdo ujednoliconych rezolucji R.E.3 i R.E.5, a także w odniesieniu do wniosków dotyczących upoważnień do opracowania poprawekdo ogólnych przepisów technicznych nr 6 oraz do opracowania nowych ogólnych przepisów technicznych w sprawie określania mocypojazdu z napędem elektrycznym

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1912 z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte, w imieniu Unii Europejskiej,w ramach rozszerzonej Komisji Eurocontrol w odniesieniu do zasad dotyczących ustalania bazowych kosztów opłat trasowych iobliczania stawek jednostkowych oraz w odniesieniu do warunków stosowania systemu opłat trasowych i warunków płatności

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

decyzja nr 1/2019 komitetu stowarzyszenia ue–gruzja w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu z dnia 18 października2019 r. w sprawie aktualizacji załącznika III-A do Układu o stowarzyszeniu [2019/1913]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Nr 2/2019 Komitetu Stowarzyszenia UE–Gruzja w Składzie Rozstrzygającym Kwestie Dotyczące Handlu Nr 2/2018 z dnia 18października 2019 r. w sprawie aktualizacji załącznika XVI do Układu o stowarzyszeniu [2019/1914]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik Ido rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280 z dnia 31 października 2019 r.)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1875 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1901 z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów cytryniny w suplementach diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1902 z dnia 7 listopada 2019 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2019 r. do dnia 30 grudnia 2019 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/1903 z dnia 8 listopada 2019 r. upoważniająca Czechy do stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1904 z dnia 8 listopada 2019 r. wzywająca Komisję do przedłożenia analizy w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-528/16 dotyczącej statusu nowych technik genomowych na podstawie prawa Unii, I wniosku, o ile jest to stosowne w świetle wyników analizy

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

REKLAMA