REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2019 Wspólnej Rady ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi Umową o partnerstwie gospodarczym, z drugiej strony z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wspólnej Rady oraz regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu i Rozwoju [2019/437]

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja nr 2/2019 Wspólnej Rady ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego dotyczącego unikania i rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów [2019/438]

Strony 128 - 128 Pobierz pdf

Informacja dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/423 z dnia 13 marca 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan”

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/424 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/425 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie ustanowionym na mocy Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/426 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Belgii

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/427 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Zjednoczone Królestwo

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/407 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/408 z dnia 14 marca 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/409 z dnia 14 marca 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/410 z dnia 29 listopada 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szczegółów i struktury informacji przekazywanych w dziedzinie usług płatniczych przez właściwe organy Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/411 z dnia 29 listopada 2018 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających techniczne wymogi w zakresie opracowania, obsługi i prowadzenia elektronicznego centralnego rejestru w dziedzinie usług płatniczych i w zakresie dostępu do informacji w nim zawartych

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/412 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 i 23 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 3 i 11

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/413 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 odnośnie do państw trzecich, w których stosowane normy ochrony uznaje się za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami ochrony lotnictwa cywilnego

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/414 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych za 2020 r. dotyczących nadmiernego zadłużenia, spożycia, zasobności oraz pracy

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/415 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/416 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/417 z dnia 8 listopada 2018 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zarządzania unijnym systemem szybkiej informacji „RAPEX” utworzonym na mocy art. 12 dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz funkcjonującym w jego ramach systemem zgłoszeń (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7334)

Strony 121 - 121 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/418 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca decyzje (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 i (UE) 2017/1219 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1851)

Strony 188 - 188 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/401 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 ustanawiające rejestr Unii ( Dz.U. L 72 z 14.3.2019 )

Strony 193 - 193 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/400 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Serbii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/401 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 ustanawiające rejestr Unii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA