REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/26 z dnia 8 stycznia 2019 r. uzupełniającego prawodawstwo Unii dotyczące homologacji typu w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii ( Dz.U. L 8 I z 10.1.2019 )

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/49 z dnia 4 stycznia 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie seleninu sodu, powlekanego, granulowanego seleninu sodu oraz L-selenometioniny cynku jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/50 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, chlomazonu, cyklaniliprolu, fenazachiny, fenpikoksamidu, fluoksastrobiny, lambda-cyhalotryny, mepikwatu, oleju cebulowego, tiakloprydu i walifenalatu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/51 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/52 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji w sprawie umowy zmieniającej istniejący kontyngent taryfowy na mięso drobiowe i drobiowe produkty mięsne oraz istniejący system taryfowy dotyczący innych kawałków mięsa drobiowego, określone w załączniku I-A do rozdziału 1 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/53 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas Konferencji Stron konwencji rotterdamskiej w odniesieniu do procedur zgodności

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/54 z dnia 9 stycznia 2019 r. dotycząca ważności niektórych wiążących informacji taryfowych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 142)

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/55 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania bułgarskiej i francuskiej wersji językowej decyzji 2004/558/WE wdrażającej dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/34 z dnia 17 października 2018 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, zmian w specyfikacji produktu, rejestru chronionych nazw, unieważnienia ochrony i stosowania symboli oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiedniego systemu kontroli

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/35 z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/36 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do substancji N-(2-Metylocykloheksylo)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamid

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/37 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/38 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości iprodionu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/39 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/40 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzydziestym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 113 - 113 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/41 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia utworzonego Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie zmiany Protokołu 3 do tego Układu dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Komitetu Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca postanowienia Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczące definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów, wytworzone na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia [2019/42]

Strony 147 - 147 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylająca decyzję EBC/2013/28 (EBC/2018/27)

Strony 178 - 178 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/44 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, zmieniająca decyzję EBC/2014/61 i uchylająca decyzję EBC/2013/30 (EBC/2018/28)

Strony 180 - 180 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/45 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję EBC/2013/29 (EBC/2018/29)

Strony 183 - 183 Pobierz pdf

REKLAMA