REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1348 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, na podstawie których właściwe organy mogą żądać wprowadzenia zmian w oświadczeniu o zgodności dotyczącym pozaistotnego wskaźnika referencyjnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1349 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dokonywania przez właściwe organy oceny zgodności dotyczącej obowiązkowego administrowania kluczowym wskaźnikiem referencyjnym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1342 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi służące zapewnieniu, by rozwiązania administratora w zakresie zarządzania były wystarczająco solidne (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1351 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających charakterystykę systemów i kontroli służących identyfikacji i zgłaszaniu wszelkich zachowań, które mogą wiązać się z manipulacją lub próbą manipulacji wskaźnikiem referencyjnym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1352 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki mające na celu zapewnienie, by metoda wyznaczania wskaźnika referencyjnego spełniała wymogi dotyczące jakości (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1353 z dnia 17 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do tego, w jakich przypadkach i na jakich warunkach właściwe organy mogą wyznaczać laboratoria urzędowe, które nie spełniają warunków w odniesieniu do wszystkich metod, które laboratoria te stosują w ramach kontroli urzędowych lub innych czynności urzędowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1354 z dnia 6 sierpnia 2021 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 czerwca 2021 r. do dnia 29 września 2021 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1355 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie krajowych wieloletnich programów kontroli pozostałości pestycydów ustanawianych przez państwa członkowskie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2021 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 29 czerwca 2021 r. dotycząca zmiany decyzji Komitetu Ambasadorów AKP–UE nr 3/2016 w sprawie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości [2021/1330]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 13 kwietnia 2021 r. uznająca status obszaru wolnego od choroby dla Norwegii w odniesieniu do Brucella melitensis u małych przeżuwaczy [2021/1331]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statusu obszaru wolnego od choroby, obszaru nieobjętego szczepieniami oraz programów likwidacji chorób w Norwegii i Islandii lub niektórych ich strefach lub kompartmentach w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/689 [2021/1332]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 22 kwietnia 2021 r. zatwierdzająca status obszaru wolnego od choroby wirusa wścieklizny (RABV) w Norwegii i zmieniająca decyzję nr 032/21/COL [2021/1333]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1334 z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w zakresie odniesień do nazw prawnych napojów spirytusowych lub do oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych w opisie, prezentacji i etykietowaniu innych napojów spirytusowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1335 z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w odniesieniu do etykietowania napojów spirytusowych powstałych w wyniku połączenia napoju spirytusowego z co najmniej jednym środkiem spożywczym

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1336 z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do zarządzania finansami

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1337 z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 908/2014 w odniesieniu do zarządzania finansami

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1338 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dotyczących zgłaszania i kanałów zgłaszania między organizacjami oraz wymogów dotyczących służb meteorologicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1339 z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/2048 w odniesieniu do normy zharmonizowanej dotyczącej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1322 z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2076 w celu wprowadzenia zmian administracyjnych w pozwoleniu unijnym na rodzinę produktów biobójczych „Contec IPA Product Family” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1323 z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w niektórych środkach spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1324 z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1597/2002 w odniesieniu do formatu przedkładania krajowych list materiału elitarnego dla produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1326 z dnia 10 sierpnia 2021 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek oleju ze Schizochytrium sp. (FCC-3204) jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1325 z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/977 w odniesieniu do okresu stosowania środków tymczasowych w zakresie kontroli produkcji produktów ekologicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1327 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany załączników II, IX i XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/405 w odniesieniu do wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii świeżego mięsa dzikich zwierząt jednokopytnych, produktów rybołówstwa z akwakultury i owadów, oraz sprostowania załącznika XI do tego rozporządzenia wykonawczego w odniesieniu do wykazu państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii żabich udek i ślimaków (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1328 z dnia 10 sierpnia 2021 r. określające wymogi dotyczące infrastruktury mające zastosowanie do niektórych kategorii działań związanych z infrastrukturą podwójnego zastosowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA