REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/112 z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz odroczonego stosowania warunków dotyczących wyrobów produkowanych w ramach instytucji zdrowia publicznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 19 z dnia 28 stycznia 2022 r.)

Strony 137 - 137 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/488 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej decyzje wykonawcze (UE) 2020/174 i (UE) 2020/1167 w odniesieniu do stosowania zatwierdzonych technologii innowacyjnych w niektórych samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych, które mogą być zasilane gazem płynnym, sprężonym gazem ziemnym i E85 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 100 z dnia 23 marca 2021 r.)

Strony 138 - 138 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/139 z dnia 16 listopada 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zarządzania zapasami unijnych banków antygenów, szczepionek i odczynników diagnostycznych, przechowywania i wymiany tych zapasów oraz w odniesieniu do wymogów dotyczących bioasekuracji, bezpieczeństwa biologicznego i zabezpieczenia przed czynnikami chorobotwórczymi niezbędnych do działania tych banków (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/140 z dnia 16 listopada 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do unijnych banków antygenów, szczepionek i odczynników diagnostycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/141 z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania węglanów sodu (E 500) i węglanów potasu (E 501) w nieprzetworzonych głowonogach (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/142 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2019/1741 w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej wielkości produkcji i w sprawie sprostowania tej decyzji wykonawczej (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 451) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Zawiadomienie w sprawie daty wejścia w życie zmiany załącznika 14-B do Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/135 z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania substancji Methyl-N-methylanthranilate w produktach kosmetycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/136 z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/137 z dnia 28 stycznia 2022 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez Urząd Zjednoczonego Królestwa ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Mydis zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 408) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2022 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy umowy między Unią Europejską a Japonią o partnerstwie gospodarczym z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w załączniku 14-B dotyczących oznaczeń geograficznych [2022/138]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/109 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/110 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb

Strony 165 - 165 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/123 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/124 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/125 z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające załączniki I–V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/126 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 o dodatkowe wymogi w odniesieniu do niektórych rodzajów interwencji określonych przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR na lata 2023–2027 na podstawie tego rozporządzenia, jak również o przepisy dotyczące współczynnika dotyczącego normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) nr 1

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/127 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 o przepisy dotyczące agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/128 z dnia 21 grudnia 2021 r. określające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości

Strony 131 - 131 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/129 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące rodzajów interwencji w odniesieniu do nasion oleistych, bawełny i produktów ubocznych produkcji wina na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 oraz dotyczące wymogów w zakresie informowania, upowszechniania i widoczności informacji związanych ze wsparciem unijnym i planami strategicznymi WPR

Strony 197 - 197 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/130 z dnia 24 stycznia 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Bračko maslinovo ulje” (ChNP)

Strony 206 - 206 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/131 z dnia 24 stycznia 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Carne Ramo Grande” (ChNP)]

Strony 207 - 207 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/132 z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wykonania aktualizacji na potrzeby rocznej, miesięcznej i krótkoterminowej miesięcznej statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 208 - 208 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/133 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Francji do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 oraz art. 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 272 - 272 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) [2022/134] z dnia 19 stycznia 2022 r. określająca wspólne zasady przekazywania przez Europejski Bank Centralny informacji nadzorczych organom i instytucjom na potrzeby wykonywania zadań powierzonych Europejskiemu Bankowi Centralnemu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (EBC/2022/2)

Strony 275 - 275 Pobierz pdf

REKLAMA