REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1 z dnia 20 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 w odniesieniu do wykazu produktów podwójnego zastosowania (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 3 z dnia 6 stycznia 2022 r.)

Strony 282 - 282 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/111 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2019/216 w odniesieniu do unijnego kontyngentu taryfowego na wysokiej jakości wołowinę z Paragwaju

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/112 z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz odroczonego stosowania warunków dotyczących wyrobów produkowanych w ramach instytucji zdrowia publicznego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/113 z dnia 27 stycznia 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/114 z dnia 26 stycznia 2022 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „SchwabEX-Guard” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/115 z dnia 26 stycznia 2022 r. r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/116 z dnia 27 stycznia 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz acesulfamu potasu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/117 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające po raz 328. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/118 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/119 z dnia 26 stycznia 2022 r. uchylająca decyzję 2004/613/WE dotyczącą powołania Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/120 z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE przyjmującą wykaz zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 367) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/121 z dnia 27 stycznia 2022 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące przekazywania informacji osobom, których dane dotyczą, oraz ograniczenia niektórych ich praw w kontekście przetwarzania danych osobowych do celów rozpatrywania wniosków i zażaleń na mocy regulaminu pracowniczego

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2021 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Unia Europejska/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 8 grudnia 2021 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego 2022/122

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/103 z dnia 24 stycznia 2022 r. ustanawiające zamknięcie połowów dorsza atlantyckiego w wodach Norwegii obszarów 1 i 2 w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/104 z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/105 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) i uchylająca decyzję (WPZiB) 2021/1435 (EUTM RCA/1/2022)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/106 z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 444) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2022/107 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie skoordynowanego podejścia na rzecz ułatwienia bezpiecznego swobodnego przemieszczania się podczas pandemii COVID-19 i zastępujące zalecenie (UE) 2020/1475 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2022/108 z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające zalecenie Rady (UE) 2020/1632 w odniesieniu do skoordynowanego podejścia w celu ułatwienia bezpiecznego podróżowania w strefie Schengen podczas pandemii COVID-19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 124 - 124 Pobierz pdf

Sprostowanie do Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne podpisanej w Brukseli w dniu 27 czerwca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 184 z dnia 10 lipca 2019 r.)

Strony 127 - 127 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1330/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej meptyldinokap, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 359 z dnia 16 grudnia 2014 r.)

Strony 128 - 128 Pobierz pdf

Sprostowanie do Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne podpisanej w Brukseli w dniu 27 czerwca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 z dnia 12 lipca 2019 r.)

Strony 129 - 129 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/96 z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1859 ustanawiające zasady stosowania art. 10 rozporządzenia (UE) 2019/1242 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gromadzenia niektórych danych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/97 z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/98 z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1561 w sprawie udzielenia Węgrom tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA